Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 35

26 1/2018 Hjem og Skole S kole og utdanning er viktig for å få et godt liv! Samtidig har ikke alle de samme mulig- hetene for å få hjelp til skolearbeid. For å bidra med å jevne ut forskjel- len for barn og unge som ikke kan få hjelp hjemme, startet Røde Kors opp sitt tilbud med leksehjelp i 1992. – Det er slik at Røde Kors aldri går inn der Staten eller kommunene selv har et tilbud. Det vi bidrar med skal være et supplement, ikke en erstat- ning. Vi går inn der vi ser at det er et behov som andre ikke dekker, forklarer Gina Ekholt, seniorrådgiver for oppvekst i Røde Kors. Fra mellomtrinnet Fra de startet opp satset Røde Kors ganske sterkt på å tilby leksehjelp på barnetrinnet. Da det fra 2010 til 2014 ble lovfestet at kommunene selv skulle tilby leksehjelp fra første til fjerde trinn, lød Røde Kors' egen anbefaling på at de ikke skulle gå i konkurranse med dette tilbudet. Dermed fokuserte de mer på å gi leksehjelp fra mellomtrinnet og helt opp til videregående. I 2014 ble det imidlertid gjort en endring i forskrift til opplæringslo- ven, der det ble fastslått at kommu- nene fortsatt skulle tilby leksehjelp åtte timer i uken, men at de selv kunne avgjøre hvem tilbudet skulle gå til, enten til elever på barne-, mel- lom- eller ungdomstrinnet. – Hvem som i dag får tilbud om leksehjelp gjennom det offentlige, vil derfor variere fra kommune til kommune. Røde Kors lokalt går så- ledes ofte i dialog med «sin kommu- ne» for å høre hvem de har et tilbud til. På den måten kan de tilpasse lek- sehjelpen lokalt som et supplement til det offentlige tilbudet, forklarer Gina Ekholt. Hundre grupper I dag har Røde Kors over 100 lekse- hjelpgrupper på 64 steder over hele landet, der over 1000 frivillige bidrar. I tillegg har de rundt 50 frivillige i Oslo, Stavanger og Bergen, som bidrar med digital leksehjelp (digi- talleksehjelp.no). Dette tilbudet er ment for elever som enten ikke har et leksehjelptilbud på hjemstedet eller som av ulike årsaker ikke har anledning til å komme seg ut der tilbudet finnes. – Akkurat hvordan leksehjelpen er organisert de ulike stedene, varierer. I åtte storbyer har vi noe vi kaller Fellesverket, et sted der de unge kan komme for ulike aktiviteter, der leksehjelpen er en del av et større til- bud. Det sosiale fellesskapet er nem- lig også viktig, ikke minst med tanke på å forhindre frafall i skolen. Andre steder er leksehjelpen lokalisert for eksempel på biblioteket eller på et Røde Kors-hus, forklarer seniorråd- giveren. Hun legger til at det overordnede målet for leksehjelpen er å bidra til økt mestring og trivsel i skolen, slik at alle får mulighet til å ta den ut- Tilbyr leksehjelp over hele landet Siden 1992 har leksehjelp vært et satsningsområde i Røde Kors´ arbeid for barn og unge i Norge. I dag har de et tilbud til elever på ulike trinn – helt opp til videregående – på 64 steder i landet. I tillegg er 50 frivillige med på å gi digital leksehjelp. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018