Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 68 of 139

69 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 Norges 30 største fiskebåtrederier: Havfisk AS like suveren! Havfisk AS troner suverent på toppen av listen over Norges største fiskebåtrederier med en omsetning i 2017 på noe over 1,4 milliarder kroner. En av båtene som skal bidra til fangstinntek ter i 2018 er hvitfisktråleren «Nordtind». Båten ble overlevert i januar i år, måler litt over 80 meter og tilhører datterselskapet Nordland Havfiske AS. (Foto: Havfisk) LISTEN FOR 2017, SOM du finner på side 73 lenger ut i denne artikkelen, viser at de store styrker stillingen. Til sammen fisket de 30 største rederiene for vel 7,3 milliarder kroner i 2017, eller såvidt over 40 prosent av den samlede fangstverdien for norske fiskebåter. Andelen har aldri vært større. Havfisk AS har organisert sine trå- lere i rederiene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS. I alt økte disse rederi- ene sin fangstverdi med 99 millioner kroner fra 2016 til 2017, eller med 7,5 prosent. Den sterke ekspansjonen til Holmøy-konsernet på Sortland har gjort Pres tfjord AS og de fire hvitfisktrålerne i dette rederiet til Norges nest største fiskebåtrederi, i fjor med en omsetning på 604 millioner kroner — opp ganske nøyaktig 200 millioner fra året før. Det kaller vi vekst! Nergård-Gruppens fiskebåter er admi- nistrert og eid av selskapet Nergård Hav- fiske AS i Harstad. Nergård-flåten fisket for 9 mil lioner kroner mer i 2017 enn året før, dvs. en økning på 1,8 prosent. 14 av de 30 rederiene på listen økte sin fangstverdi i 2017. Så godt som samtlige pelagiske fartøyer hadde nedgang. Hvorvidt året samlet sett ble bedre økonomisk er usikkert. Aktørene i pelagisk sektor oppnådde ikke like gode økonomiske resultater som året før, men autolineflåten og hvitfisktrålerne i alle fall ikke gjorde det dårligere i 2017 enn året før. Det som uansett er tilfellet, er at de 30 største stadig bli større, og har stått for en jevnt økende andel av den totale førstehåndsverdien. I 2017 var den 40,5 prosent, mot 37,8 prosent året før og 37,1 prosent i 2015. DE 30 STØRSTE fiskebåtrederiene er opplistet i tabellen på side 77, og hadde en brutto fangstverdi på 7.315 millioner kroner i 2017, dvs. 253 millioner mer enn i 2016. Fangstverdien økte altså med 3,6 prosent. Mens bare 3 av de 30 største fiskeribedriftene har hovedkontor i Nord-Norge, har 8 av de 30 største rederiene Nord-Norge som base. Da har vi regnet Bergen som det reelle hoved- kontoret for trålerne til Havfisk AS. Det er ingen tvil om hvem som domi- Selv om det er mange vel- kjente fiskerinavn på listen over de 30 største fiskebåt- rederiene i Norge, må vi et godt stykke ned for å finne rederier ledet av aktive fis- kere. Aktive i den forstand at de faktisk er på havet. Men slik har verden blitt. Å drive rederi med havgående fartøy lar seg ikke lenger gjøre fra en skipperstol på havet. Målt mot Havfisk AS blir de fleste små. I fjor omsatte de ni aktive trålerne til dette rederiet for 1.411 millioner kroner. Dermed er Norges nest største oppdrettssel- skap også blitt Norges største fiskebåtrederi. Høsten 2016 ble som kjent både Havfisk og Norway Seafoods overtatt av Lerøy Seafood Group. Et voksent Lofothav bak fulgte de fire stortrålerne til Holm- øy-konsernet og de fem trå- lerne til Nergård-Gruppen i Tromsø, med brutto fang- stverdier på henholdsvis 604 og 533 millioner kroner.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018