Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 139

31 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 DEN FORTELLER IKKE hele historien. Men figuren over sier mye om utviklingen i norsk lakseoppdrett de siste 30 årene. To forhold springer oss umiddelbart i øynene. Produksjonskostnadene per kilo (oransje kurve) har falt kraftig, og lønn- somheten har økt. Om vi også tar med at produksjonen per årsverk er mer en tido- blet — fra rundt 30 tonn midt på 1980tal- let til godt over 300 tonn i dag, sier det alt om den voldsomme produktivitetsveksten i nærin gen. I 1986 omsatte vi ca. 55.000 tonn laks og regnbueørret regnet i rund vekt. I fjor ganske nøyaktig 1.365.000 tonn. Det er 25ganger'n! De siste fem årene har matfiskprodu- sentene hatt en gjennomsnit tlig resultat- grad på ca. 27 prosent. Det toppet seg med 36 pros ent i 2016. Siden 2010 har oppdretterne sittet igjen med ca. 100 milliarder kroner til beskatning. Slett ikke verst! Men nå kan toppen være nådd — for denne gang. Det går opp og ned La oss først se litt nærmere på lønnsom- hetsutviklingen i brans jen. Trendkurven i figur 1 — den blå stiplede linjen — er ikke til å misforstå. Lønnsomheten har blitt bedre og bedre. Vi har anslått resultat- graden i 2017 til vel 30 prosent, altså litt lavere enn i 2016. Det fremgår av den grønne stolpen helt til høyre i figuren. Figur 1 illustrerer også et annet generelt trekk ved norsk fiskeoppdrett som mange i dag kanskje har glemt eller fortrengt etter mange år i solen, men som garan- tert ikke er blitt borte. Det går mye opp og ned. Norsk fiskeoppdrett er en syklisk bransje, og den som ikke er forberedt på nedturer lever farlig. Men når det går bra, er inntjeningen nesten eventyrlig. I 2016 oppnådde matfiskoppdretterne en gjen- nomsnittlig resultatgrad på 36,1 prosent. For hver krone solgt satt næringen igjen med 36 øre til beskatning. Ser vi årene 2013 til 2017 under ett har næringen de siste fem årene levert en gjennomsnittlig resultatgrad på 27 prosent. Vi vet ikke om noen andre bransjer i Norge som har prestert tilsvarende. Nå lurer mange på om toppen er nådd. Skal vi tro trenden i figur 1 er det fristende å svare ja. Formen på figuren formelig skriker at det snart kommer noen dårligere år. Vi skriver bevisst dårli gere, og ikke dårlige. En resultatgrad på rundt fem prosent, som var tilfellet i de relativt svake årene 2004, 2008 og 2012, er slett ikke så verst om man sammenligner med andre bransjer, f.eks. norsk fiskeindustri. Dessuten skal mye gå galt om resul- tatgraden faller helt ned til dette nivået de neste 2-3 årene. Også investorene på Oslo Børs signaliserer at toppen er passert. Siden midten av oktober i fjor har verdien av de fem oppdret tsselskapene på Børsen falt med nesten 25 milliarder kroner, eller med 15-16 prosent. Også prisutviklingen på laks i 2017 tyder på at inntjeningen er på vei ned. Tallene under viser snitt eksportpris per kilo fersk opp- drettslaks med hode gjennom 2017: Januar......................................... : 72,37 Februar ....................................... : 64,11 Mars ............................................ : 61,42 April ............................................ : 63,59 Mai .............................................. : 69,98 Juni ............................................. : 68,80 Juli .............................................. : 64,32 August ........................................ : 57,59 September .................................. : 55,47 Oktober ....................................... : 54,65 November ................................... : 50,68 Desember ................................... : 53,89 At lakseprisen legger litt på seg i Er toppen nådd? Figur 1: Resultatgrad og produksjonskostnad per kilo i norsk matfiskoppdrett, 1986-2017. Tallene for 2017 er våre anslag. Faste 2017-kroner. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018