Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/948750

Contents of this Issue

Navigation

Page 108 of 139

109 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2018 I FORRIGE NUMMER av «Norsk Fiskerinæring» nevnte jeg boken «Silkeveiene» av Peter Frankopan. Det er en meget interessant analyse av hvordan handel har vært drivkraften i internasjonal utvikling og i landenes økonomi. Frankopan tegner et heller dystert bilde av verdens fremtid i slutten av boken. Det gjelder spesielt for Vesten. Han skriver: «Vestens tidsalder står ved et veiskille, om ikke ved veis ende. Vestlige spilleregler er i ferd med å bli av- skaffet. Idealer som demokrati og respekt for uskrev- ne institusjonelle normer blir gradvis undergravet, ikke bare av andre, men av Vestens egne politikere. I fremtiden må vi forberede oss på å arbeide etter andre og langt mer forherdede spilleregler.» Det er selvsagt Asia som i Frankopans fremstilling utpekes til vinner, eller det området som i fremtiden vil dominere verden. Han nevner også en organisa- sjon som vi har hørt ganske lite om i Norge: Shanghai- gruppen, eller Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som ble etablert i 2001 for å legge til rette for poli tisk, økonomisk og militært samarbeide mellom Russ- land, Kasakh stan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kina. Senere har andre land i regionen sluttet seg til orga- nisasjonen, blant annet ble India og Pakistan i 2017 tatt opp så måte å notere seg at Tyrkia søker om å bli tatt opp som medlem i organisasjo- nen. Tyrkia synes nå mer interessert i denne gruppen enn i EU. EU har jo også kritisert Tyrkia for mangel på respekt for menneskeret tighetene. Tyrkias statsmi- nister sa nylig at landet ville gi opp de langtrukne og frustrerende medlems- skapsforhandlingene med EU og rette blikket østover i stedet. Han mente at SCO var «bredere og mektigere» enn EU og hadde de samme verdier som Tyrkia. SCO dekker et område som er bety- delige større enn både EU og USA. Se figur 1. På denne globusen er med- lemslandene i SCO angitt i grønt, mens observatør-landene er markert med blått. I tillegg kommer de seks «dialog-partner- ne» nevnt over i lilla. Enkelte vestlige observatører har ment at SCO ble opprettet som en motvekt til NATO og for å hindre at USA skulle kunne interven ere i områder som grenser til Russland eller Kina. Russ- lands utenriksminister Sergei Lavrov uttalte i 2005 at «Shanghai-grup pen» arbeider for å etablere en ny og rettferdig verdensorden. SCO gir medlemmene en unik mulighet til å delta i prosessen med å forme en fundamentalt ny modell for geopolitisk integrasjon. Tidligere sikkerhetspolitisk rådgiver for president Jimmy Carter, Zbigniew Brze- zinski, fremmet en teori om at kontroll over de euro-asiatiske landmassene ville være nøkkelen til globalt herredømme og kontroll over Asia. Både russere og kinesere har studert Brzezinskis teori, og noen hevder at dette lå til grunn for opprettelsen av Shanghai-gruppen. Peter Frankopan har skrevet boken «Silkeveiene». Den bør leses av alle som er opptatt av norske sjømatmarkeder på den andre siden av jordkloden. Frankopan utpeker Asia som fremtidens vinner. En ny verdensorden? som fullverdige medlemmer i SCO. Fire land har observatørstatus i SCO: Afgha- nistan, Hviter ussland, Iran og Mongolia. I tillegg har seks land (Armenia, Aser- bajdsjan, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og Tyrkia) status som «dialogpartnere». USA søkte om observatørstatus i 2005, men dette ble raskt avslått. Det hevdes at SCO stadig får større innfly telse og «utvikler seg så smått til et levedyktig alternativ til EU». Shanghai-gruppen Enkelte har kritisert SCO for å være et redskap for menneskeret tighetsbrudd. Dette er basert på at medlemslandene ikke respek terer FNs torturkonvensjon, og at de i stor utstrekning unnlater å beskytte minoriteter. Det er interessant i av Erik Hempel

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2018