Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/941130

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 39

14 Din Hørsel 01 2018 TEMA: ELDRE Tekst og foto Tor Slette Johansen HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) har nå avsluttet første del av sitt pilotprosjekt «Moderne hørselsomsorg – nærmest mulig brukeren» med 50 kurs fordelt på 12 kommuner på Ringerike og i Hallingdal, samt ved Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. 600 PÅ KURS Med prosjektleder Tone Grøttum og fagansvarlig Aslaug Lunde i spissen, og med HLFs tidligere nestleder Berit Brørby som tilrettelegger og rådgiver, har 600 ansatte i helse- og omsorgs- tjenesten fått kunnskap om og forståelse for hva det vil si å leve med nedsatt hørsel. Det tre timer lange kurset har tatt for seg både generell informasjon om hørsel, samt praktisk kunnskap i stell av hørselstekniske hjelpemidler. MANGEL PÅ KUNNSKAP Bakgrunnen er at mangel på kunnskap gjør at det hyppig oppstår misforståelser i kommunikasjonen mellom pleier, behandler og pasient. Dette kan føre til at pasienten opplever ensomhet, isolasjon, tap av verdighet, depresjon, dårlig livskvalitet og livsglede, og i verste fall kan det føre til feilbehandling. Ulike faggrupper har deltatt på kursene; leger, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, assistenter, vaktmestere, ambulansepersonell og flere. Tilbakemeldingene er svært gode (se artikkel neste side), og kursdeltakerne sier at denne informasjonen har vært etterlengtet. KARTLEGGING PÅ GANG Nå er forskningsinstituttet Sintef i ferd med å kartlegge erfaringene med dette pilotprosjektet. Sintef vil gjennomføre en spørre- undersøkelse blant deltakerne hvor de blant annet vil finne ut om kurs er riktig måte å spre kunnskap på og om det ønskes mer eller mindre kunnskap og hvordan. – Denne kartleggingen vil gi oss svar på om pilotprosjektet er riktig retning å gå, sier Inge Bossen Thorsen, leder for HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. – Kartleggingen vil også gi oss svar på om kurs alene er den riktige måten å spre kompetanse på, eller om mer samhandling er den rette veien å gå, eller en kombinasjon av dette. MÅ FORANKRES I KOMMUNENE – Uansett hvilken metode man velger for å spre kompetanse, er det viktig å forankre det i kommunene. De må forstå at hørsel er en stor helseutfordring, og at de må ha den kompetansen i helse- og omsorgstjenesten som er nødvendig for å sikre de eldre en god livskvalitet. – Et eksempel er at Ringerike kommune selv søkte om midler til vikarer for at alle fast ansatte skulle få være med på vårt kurs. Da har man skjønt poenget! E-LÆRING Nå er det e-læring som står for tur. Mens pilotprosjektet og Sintefs kartlegging er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og fra to sparebankstiftelser i regionene, har Helse- og omsorgsdepartementet bevilget en million kroner til videreturvikling av prosjektet, noe som blant annet inkluderer et opplegg med e-læring som skal settes i gang når Sintefs vurderinger foreligger til våren. E-læring om hørselsomsorg 600 ansatte i helse- og omsorgstjenesten på Ringerike og i Hallingdal har det siste året fått tilført kunnskap om hørsel. Nå starter et omfattende opplegg for e-læring. Elæringskurset passer for ansatte både i kommunene og ved sykehus.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2018