Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 83 of 143

84 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 Fisket i Nordøst-Atlanteren: OPPSIKTSVEKKENDE STABILT! Nordsjøen er et tøft havområde. Det er grunt og mye sjø når det blåser. Her en flott modell av den britiske tråleren «Ross Jack al», som var aktiv i Nordsjøen gjennom hele 1960- og 1970-tallet. De siste 70 årene har dette havområdet stått for 24-25 prosent av det totale fangstkvantumet i Nordøst-Atlanteren. At det er store variasjoner i fangstkvantum etter fiskeslag og fangstområder er ingen ny- het. Ser vi Nordøst-Atlanteren under ett er det likevel nesten oppsiktvekkende stabile kvanta som hales om bord. Vi snak- ker om 9-10 millioner tonn per år. Barentshavet er uten sammenligning området med lengst avstand mellom topp og bunn — Østersjøen, Ska- gerak og Kattegat områdene med størst stabili tet de siste 50 årene. I denne artikkelen ser vi nærmere på fangstutviklingen i Nordøst-Atlanteren siden 1950. Det er et havområde som betyr stadig mindre for den globale tilførselen av villfisk. Figur 3: Kart over Nordøst-Atlanteren med underområder De viktigste for Norge er områdene 1, 2 og 4. Kilde: ICES.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018