Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 143

37 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 37 Lov og rett Med høye laksepriser, mange pressgrupper, fremoverlente kontrol lorgan og politikere som prøver å gjøre flest mulig til lags, er det betydelig risiko for at hav- bruksnæringen har fått den såkalte «oljesyken». Det vil si at det stadig kommer ny lag av regler, prose- dyrer, byråkrati, sertifiseringer og særavgifter, som gjør at kostnads- nivået løper løpsk. Hver for seg kan tiltakene være velbegrunnet, men summen blir likevel en unød- vendig overbyråkra tisert næring. Runddansen går så lenge prisene er høye, men det er ellers kun et uanstendig rikt land som kan holde på med at f.eks. fire ulike offent- lige organer skal involveres bare en fôrflåte skal flyttes noen meter — selv innenfor grensene av den godkjente lokaliteten. I møte med byråkrater får en ofte høre at alle klager på byråkra- tiet, men ingen kommer med konkrete forslag for å redusere det. I denne artikkelen skal vi derfor komme med noen konkrete forslag. Poenget er å vise at det går an. Fiskeriministeren er sammen med sine regjeringskolleger velkommen til å følge opp. Lokalitetsklareringer Søknader om lokalitetsklareringer er i dag en svært komplisert affære. De trengs tillatelser fra Fylkeskom- munen, Mattilsynet, Fylkesman- nen og Kystverket. Er det tale om ferskvann trengs også tillatelse fra NVE. I tillegg skal også Fiskeridi- rektoratet avgi uttalelse. Søkere må også forholde seg til kommu- nen som plan- og bygningsmyndig- het. I noen fylker kommer dessuten fylkeskommunen på banen med regionale planer. Dette er unødvendig tungvint, og ulike offentlige myndigheter går i beina på hverandre. Etter vår oppfatning burde det kun vært en tillatelse — tildelt av Fylkeskom- munen etter akvakulturloven. De andre myndighetene burde vært høringsinstanser. Myndighetene burde umiddel- bart kunne fjerne regelen om at akva kulturanlegg krever tillatelse fra Kystverket. Dette kan gjøre med enkle grep. En enkel fjerning av bokstav a) i paragraf 1 i forskriften om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket løser dette. Kystverket må kunne stole på at Fylkeskommunen ikke gir tillatelse til å legge et akvakulturanlegg i en farled eller en havn. Kyst- verket kan jo også gjennom uttalelse si sin mening, og påklage et lokalitetsvedtak til Fiskeridirekto- ratet dersom det blir for utålelig. Dette krever at fiskeriminister Per Sandberg setter seg ned med samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen. Sistnevnte må selvsagt utrede saken i eget departement, og legge forskriftsendringen ut på høring. Det vil være 100 prosent forutsigbart at Kystverket Konkrete tiltak for mindre byråkrati For et parti som er imot skatter og avgifter og opptatt av å skape en enklere hverdag for folk flest, må forslag som de advo katene Lars Selmar Alsaker og Halfdan Mellbye her kommer med være midt i blinken. De to nestlederne i FrP, Per Sandberg og Ketil Solvig-Olsen — her på hver sin side av partidronning Siv Jensen — bør snarest stikke hodene sammen og følge opp! (Foto: FrP) Halfdan Mellbye og Lars Selmar Alsaker er advokater ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Norske Sjømatbedrifters Landsforening og publiserer bloggen Fiske- juss.no.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018