Norsk Fiskerinæring

utgave 1 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/936948

Contents of this Issue

Navigation

Page 133 of 143

134 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2018 Vi er ikke alene. Kjell Inge Røkke er ikke alene, hel- ler ikke Nina Jensen. Og Norge er slett ikke alene. På havet, i havforsk ningen eller alene om miljøansvaret. Å gå om bord i et moderne forskningsfartøy gir kanskje litt av samme bakoversveis- følelsen som når man entrer et hangarskip. Som om man kan vinne krigen alene. Det kan man ikke, selv om kapasitet og utstyrspark er aldri så imponerende. I denne utgaven av «Fisk og Forskning» retter vi søkelyset mot fartøyene som snart skal i fremste rekke i utforskningen av hav, havmiljø, is og hav- bunn. Vi begynner med et tysk fartøy, riktig nok med norsk design. Til sammen blir det tre eksempler på fly tende vidundere som skal suge ny kunnskap fra havet. Trengs det så mange? Og hva skal vi med Kjell Inge Røkke og Nina Jensens nye drøm- mefartøy når nasjoner som Norge og Tyskland er seg sitt ansvar bevisst? Vi tror Nina Jensen på at det fortsatt er så stort behov for kunnskap, forstå- else og nye ideer rundt det som skjer i havet at det er rom for en hel armada. Vi er også glade for at det inter nasjonale samfunnet ennå fungerer så godt at slik aktivitet kan samkjøres. For Norges del har vi både ansvar for og interesse av å forske i havdypet. Dette er med på å bygge Norges status som havnasjon og i tilfellet «Kronprins Haakon» som aktør i de polare områ- dene. Det er endatil med på å bygge nasjonen og ta vare på arven fra gamle norske polhelter. Polferdene på slutten av 1800- og begyn- nelsen av 1900-tallet var i høyeste grad med på å bygge Norge som nasjon. For sjømatnæringen blir det kanskje like viktig at seriøs forskning sinnsats kan bidra til å legitimere fremtidens fiskerier, og forhåpentligvis til at vi skjønner mer av hva vi driver med og hva som skal til for at vi kan fortsette med det. Men gjerne prikke ut en ny ressurs eller to på toppen av dette. I «Fisk og Forskning» ser vi også på «Walther Her- wig». Båten er tysk, klar for stålarbeid og med norsk de- sign. «Kronprins Haa kon», eid av tre norske forsknings- institusjoner, er klar for første tokt i sommer Det blir spennende. Og REV, Kjell Inge Røkkes visjon og Nina Jensens nye jobb. Noe for seg selv, men omtrent like langt kommet som tyskernes nye stolthet. Fremtidens flytende forskning Forskningsfartøy er noe for seg, men samtidig skal de gjøre det mange andre fartøy kan. De mest utpregede fiskeforsk ningsfartøyene skal finne fisken og lure den i trålen som et annet med- lem i trålerflåten. De virkelig polare forsknings fartøyene skal ta seg gjennom isen som de mest hardbarkede isbry terne. Røkkes nye miljøfors- kningsvidunder er også et ekspedis jonsskip for dem som har tilstrekkelig eventyrlyst og penger. Vi har kikket på dette og på to andre nykommere. Felles for de tre er lite støy og mye utstyr. Det er lett å skjønne at det er plantegningene til et skip de- signsjef Håvard Lien i Skips- teknisk legger utover bordet. Går man ned i detaljene, blir man mest forvirret. De er så mange, og den eneste slut- ningen det er mulig å trekke, er at det dreier seg om et avansert skip. Teksten «Fish- ing research vessel» nederst på siden bekrefter konklusjo- nen. Lengden bekrefter at det ikke er snakk om en smågutt. Det tyske forskningsfartøyet «Walther Her wig» skal bli hele 84,7 meter langt og 17,4 meter bredt. Planteg ningen viser at skipet får sju dekk, in- klusiv bro. Mannen som lener seg over bordet, er ikke bare designsjef, men også prosjek- tansvarlig. — Jeg går alltid dypere inn i forskningsfartøyene. Det er flere parter som skal få det på sin måte enn i et kommersielt fiskebåt prosjekt, sier Lien, og avslører at «Walther Herwig» ikke er det første forsknings- fartøy verken for ham eller Skipsteknisk AS. Ved vinduet står monteret med «Cabo de Hornos» som ble levert til Chile for fem år siden. Bri- tiske «Discovery» og «James Cook» har også Skipsteknisk- design, slik nye «Dr. Fridtjof Den tredje «Walther Herwig» tegnes av norske Skipsteknisk AS i Ålesund. Derfra kan man rapportere om mange timer og et krevende prosjekt, men at man nå bygger en båt som er rustet for frem tiden, blant annet med tanke på utslippskrav. (Ill: Skipsteknisk)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - utgave 1 - 2018