Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 68 of 155

69 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 ferdigsnakka! med Arve Bakken Geir Andreassen Geir Andreassen har ledet FHF siden oktober 2013. Før det var han i 15 år adm. direktør i Fiskeri og havbruksnæringens landsforen ing (FHL), eller det som i dag heter Sjømat Norge. «Morgenbladet» kaller seg best på forskning, og har kastet seg over Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Slik ble det hele presentert i avisen fredag 10. november. Adm. direktør Geir Andreassen leder Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF), som i løpet av de siste 16 årene har brukt rundt to milliarder kroner på ca. 1.500 forskningsprosjekter innen fiskeri og havbruk. Det er næringen selv som finansierer driften. Staten bidrar ikke med en eneste krone. De fleste anser FHF som et viktig instrument for å utvikle norsk sjømatnæring. Alle er imidlertid ikke like imponert over måten fondet drives på. «Mor- genbladet» hadde nylig en kritisk ar- tikkel som konkluderte slik: «Hun- drevis av millioner kroner fordeles uten anbud. For skere håndpluk- kes, negative resultater blir forsøkt skjult, og prosjekter går til forskere med aksjer i næringen.» Andreassen aviser fremstillingen. — Vi liker å omtale FHF som «sjømatnærin- gens verktøy for felles forskning og utvikling», innleder han. — I det ligger at midlene kommer fra næringen selv, at alle prioriteringer gjøres av nærin gen og at resultatene er åpne og kan brukes av alle. Samtidig er FHF eid av Næ- rings og fiskeridepartementet. Vi er på mange måter et praktisk eksempel på det som kalles «Den nordiske modellen» — et konkret samar- beid for å løfte viktige utviklingsoppgaver. — Dere er et næringsrettet fond. Hva betyr egentlig det? — Kort og godt at fondet skal løse konkrete oppgaver og utfor dringer i næringen gjennom felles investeringer i ny kunnskap. — Hvem «eier» pengene dere bruker? — Nærings og fiskeridepartementet. For- valtningen av midlene og drift av FHF er imid- lertid delegert til et styre med næringsaktører. — Hvor mye penger disponerer dere, og hvem avgjør til syvende og sist hvilke FoU- prosjekter dere skal finansiere? — I år er budsjettet 357 millioner kroner. Det er forøvrig ekstraordinært høyt fordi lakseprise- ne i 2016 ga økte inntekter som styret ønsket å sette direkte inn i arbeidet mot lakselus. Styret beslutter prioriteringene i vår handlingsplan og bransje vis faggrupper gir råd om hva som skal prioriteres. Iverksettin gen av enkeltprosjekter gjøres av FHSs fagteam i tett samspill med næring. — Hva legger du i begre- pet «næringsvennlig fors- kning»? — Det begrepet bruker jeg ikke, så det må du nesten spørre andre om. Vår forskning skal være nøytral. — Mange tusen forskere har sjø- matnæringen som fokusområde. Hva vil du generelt si om den forskningskompetan- sen disse represen terer? — På noen områder er den det beste som finnes. Jeg tror jeg nøyer meg med det. — Hvilke områder er det? — Med stor fallhøyde, kanskje fiskehelse og ressursforskning. — I hvilken grad har fiskeriforskingen i Norge rett fokus? — Vanskelig spørsmål. Området «marin forskning» er jo så enormt at det er lettere å si hva som ikke har nok fokus. Etter min mening er metodeutvikling underfokusert på mange tunge forskningsområder. FHF fokuserer på de områdene nærin- gen definer er som viktigst. — «Morgen- bladet» har lagt FHF under lupen. Konklusjonen har vi alt gjengitt. Hva er din kommen- tar? — Den er feil- aktig. — Hvor tar «Morgenbladet» feil? — Det skapes et uriktig bilde av FHF. Det skjer ved å sette sammen en serie med enkeltutsagn og fragmenter av uttalelser tatt ut av sin sammenheng. — Har avisen ingen gode poenger? — Det gode poenget er at «Morgenbladet» har et kritisk blikk på alt. Det er aldri galt, det er godt for FHF og det er godt for forskningen. Vi kan selvsagt gjøre feil. Når vi selv eller andre oppdager det, forsøker vi å rette opp. — Hvordan vil du karakterisere den job- ben «Morgenbladet» har gjort, og hva vil du si om arbeidsmetoden? — Det skal jeg avstå fra. — Hva har gått med av tid og ressurser i FHF for å bistå «Mor genbladet» med all den informasjonen avisen har ønsket og bedt om?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017