Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 63 of 155

64 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Prisfest for torskeflåten Siden 2013 har torskeprisene bare gått en vei. Holder vi oss nord for Vevang i Romsdal og i Norges Råfisklags distrikter, som står for ca. 85 prosent av landingene av torsk fra norske båter, har prisen doblet seg. Det er kort og godt et eventyr. Fangstkvantu met har gått noe ned, men førstehåndsverdien av torsk har økt fra 3,3 milliar- der i 2013 til nesten 5,9 milli- arder i år. Ikke rart det går så det griner i fiskeflåten nordpå. Forholdet mellom kjøpere og selgere er også blitt bedre. Det henger ikke minst sammen med det nye dynamiske minste- prissystemet som kunne feire ettårsjubileum i oktober. I 2013 fikk fiskerne i Råfisklagets distrik- ter litt over 12 kroner per kilo for den fer- ske torsken, regnet i sløyd, hodekap pet vekt. Så langt i år, dvs. per. utgangen av november har de fått over 24 kroner. Figur 1 viser prisutviklingen for fersk torsk i Norges Råfisklag distrikter uke for uke i årene 2013 til 2017. Fra et nivå på 11-12 kroner for den sløyde torsk i 2013, har prisene i høst variert mellom 23 og 24 kroner. Figur 1 for teller egentlig hele historien. Studerer vi figuren nøyere ser vi at prisene normalt faller litt fra starten av året for deretter å holde seg ganske sta- bile gjennom vintersesongen og frem til midten av mai. Deretter går det mer opp og ned. Men da er gjerne også 2/3-deler av torskekvo ten tatt på land. Vi ser også at prisene jevnt over er noe høyere i andre halvår enn i første. Hvorvidt det gir bedre lønnsomhet for flåten, er et åpent spørsmål. Fisken står gjerne mer spredt og lenger fra land om høsten og frem mot jul enn under de store se-

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017