Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 155

27 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Den eneste fatøygruppen som fikk re- dusert lønnsomhet i 2016, var den som ikke kan strukturere, nemlig kystflåten under 11 meter. Det var også denne flåten som hadde dårligst lønnsomhet i fjor. Resultatgraden var bare 7,6 prosent, altså godt under halvparten av snittet for flåten totalt. Figur 1 over er uhyre interessant. Stolpene viser utviklingen i gjennomsnitt- lig fangstverdi per fartøy siden 1980 regnet i faste 2016-kroner. Det har vært en formidabel økning, noe som også fremkommer av den stiplede blå trendlinjen. I 1980 var fangstver dien per fartøy ca. 2,7 millioner kroner. I 2016 var den 10,7 millioner. Vi snakker om en firedobling. Og denne utviklingen skyldes ikke økt fangster totalt. Fangst- kvantumet i 2016 var nemlig det laveste på 25 år. Forklaringen er helt enkelt at det har blitt færre fartøyer å dele på, les strukturering. I 1980 var det ca. 4.200 helårsdrevne fiskebåter i Norge. I fjor var det vel 1.600. Vi legger også merke til at fangstverdien per fartøy holdt seg veldig stabil gjennom hele 1980-tallet. Det var først da man så smått begynte med strukturering tidlig på 1990-tallet at veksten startet for alvor. Store variasjoner Den røde kurven viser utviklingen i lønnsomheten siden 1980, mer presist resultatgraden i gjennomsnitt per fartøy. Resultatgraden er angitt ved resultat før skatt i prosent av fangstverdien. Her er det altså tatt hensyn til finanskost- nadene. To forhold spring er oss umid- delbart i øynene. Lønnsomheten har variert mye, men har steget jevnt og trutt siden 1990. Den røde kurven spretter opp og ned som en yoyo. På 1980-tallet gikk flåten stort sett med underskudd. Tidenes jubelår! Figur 1: Fangstverdi i tusen 2016-kroner og resultatgrad i pros ent per fiskefartøy. 1980-2016. Kilde: Fiskeridirektoratet. Det er ingen nyhet. Men nå er den grundig dokumentert. Fiskeri direktorates lønnsomhetsundersøkelse for 2016 er klar, og viser et fantastisk år for fiskeflåten. Tidenes desidert beste. Over skuddet før skatt endte på nesten 2,1 milliarder kroner. Det ga en resultat- grad på 19,4 prosent. Bare 2011 har vært i nærheten av noe lig- nende. I 2016 hadde fiskeflåten et større overskudd enn den hadde totalt fra 1980 til 2005. Likevel er det de som fort satt tviholder på at strukturering ikke gir økt lønnsomhet, bare mer gjeld og store finanskostnader. Men verden er jo rar. Det finnes også dem som mener at Elvis fortsatt lever!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017