Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/916110

Contents of this Issue

Navigation

Page 120 of 155

121 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2017 Esben Sverdrup-Jensen (39) er født i Aalborg, men vokste opp i «fiskeribyen» Hirtshals. Han har studert geografi ved universite tet i Roskilde og Utrecht, og ble ferdig i 2007. Fra 2007 til 2009 job- bet han i Fiskeridirektoratet i Danmark og deretter fra 2009 til 2011 i Fiskeride- partementet, før han i 2011 ble ansatt først som underdirektør og siden 2013 som adm. direktør i Dan marks Pela- giske Producentorganisation (DPPO). Denne foreningen organiserer i dag ringnotfartøyer og pelagiske trålere i Danmark. Foreningen har fem ansatte og et budsjett i 2017 på ca. seks mil- lioner danske kroner. Etter at sildefisket i Nordsjøen kollap- set i 1978, dannet notfis kerne «Foren- ingen for Notbåde». Året etter at EUs felles fiskeri politikk ble vedtatt i 1983, ble Notfiskernes Producentorganisa tion stiftet som en interesseorganisasjon for denne flåtegruppen. I 2001 ble vedtek- tene endret slik at også trålfartøy kunne bli medlemmer. Samtidig endret organi- sasjonen navn til Danmarks Pelagiske Producentorganisation. — I dag har vi 11 medlemsfartøyer som fisker på alle pelagiske arter. Seks av disse driver bare med trål, fem med trål og not. I fjor tok disse fartøyene på land ca. 300.000 tonn fisk til en første- håndsverdi av rundt 1,3 milliarder kroner — danske sådanne. Rundt halvparten gikk til konsum, resten til mel og olje. Det utgjorde knapt 1/3-del av den totale danske fangstverdien og ca. halvpar- ten av fangstkvantumet. I år vil med- Den danske fiskeflåten består av ca. tusen fartøyer, hvorav rundt hundre fisker på pelagiske arter og industrifisk. Danmarks Pela giske Producentorganisation organiserer 11 av de aller største båtene. I år vil de fiske for ca. 1 milliard danske kroner, dvs. for vel 90 millioner i snitt. «Isafold» hjemmehørende i Hirtshals er en av de største med sine vel 76 meter. Båten ble bygget i 2006. Esben Sverdrup-Jensen: Frykter ikke Brexit Hen leder foreningen for danske pelagiske fartøy, og tror man finner en fiskeriløsning i Brexit som alle kan leve med. Men Norge og Island må passe seg så de ikke blir sittende igjen med reg- ningen. Han liker dårlig at det blir stadig færre store kjøpere av pelagisk fisk, mener ICES må skjerpe seg og er i det store og hele godt fornøyd med fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU. Vi har møtt adm. direktør for DPPO, som har hovedkontor i Køben- havn og avdelingskontor i Hirtshals.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2017