Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/881306

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 139

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2017 29 Lov og rett DE SISTE ÅRENE har det skjedd en rivende utvikling av akvakultur- anlegg på land, ikke minst smolt- anlegg. Dette er først og fremst drevet frem av fordelene ved å sette stadig større smolt ut i sjøen. Fra 1. januar 2018 vil myndighe- tene stille langt strengere krav til prosjektering, utførelse og do- kumentasjon av utformingen av akvakulturanlegg på land. Dette er regulert i ny forskrift vedtatt i sommer. Fra 1. januar 2021 skal alle landbaserte akva kulturanlegg, også eksisterende anlegg, ha brukstillatelse ut stedt av Fiskeri- direktoratet. Dette betyr at mange oppdrettere ikke vil ha mer enn tiden og veien for å sørge for at anleggene kvalifiserer til brukstil- latelse. Det vil bety gode tider for sertifiseringsselskap og konsu- lenter spesialisert på rådgiving og prosjektering av landanlegg. Samtidig innføres enda mer byrå- krati og enda høyere kostnader for næringen. Nødvendig? Formålsparagrafen i den nye «For- skrift om krav til teknisk stan dard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk» slår fast at formålet med de nye reglene er å forebygge rømming av fisk fra landbaserte anlegg. Rømming fra landbaserte anlegg har i liten utstrekning vært et problem. Det er altså ikke fiske- helse eller fiskevelferd i landanleg- gene som begrunner at forskriften er innført. Det kan stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig å innføre mer byråkrati og betydelig ressursbruk på noe som egen tlig ikke har vært et stort problem. Høringsbrevene i saken viser imidlertid at også næringen stort sett stiller seg positive til de nye reglene. Et unntak er Alsak er Fjord- bruk som avslutter sin uttalelse med følgende: «Denne iveren etter å «oljefisera og byråkratisera» havbruksnæringa på sjø og land, kjem til å enda med så stor kostnadsvekst at det blir ein reprise på oljened- turen». Etter vår oppfatning er det en reell risiko det her pekes på. Krav til prosjektering, utførelse og dokumentasjon Forskriften setter krav om at nye landbaserte akvakulturanlegg etter 1. januar 2018 skal prosjekteres og utføres i samsvar med kravene i NS9416:2013 «Landbaserte akvakulturanlegg for fisk». Etter forskriften stilles det strenge krav til Ny forskrift: Krav om brukstillatelse og produktsertifikat for akvakulturanlegg på land Nye forskrifter skal nå stille enda strengere krav til landbasert fiskeoppdrett. Det vil ikke minst berøre settefiskprodusentene, og bygging av nye anlegg. Halfdan Mellbye og Lars Selmar Alsaker er advokater ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Norske Sjømatbedrifters Landsforening og publiserer bloggen Fiske- juss.no.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2017