Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 82 of 139

83 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 Norges 50 største oppdrettsfirma Kostnadsutviklingen i 2016 ga grunn til bekymring, særlig knyttet til lakselusa. Men selv om de miljømessige og biologiske utfor- dringene kostet mer, ble 2016 et økonomisk eventyrlig år. De børsnoterte selskapene bruker gjerne resultatmålet ROCE, eller avkastning på sysselsatt kapital. For Marine Harvest ASA økte denne verdien fra 13,1 prosent i 2015 til 28,1 prosent i 2016. Lerøy Seafood Group ASA økte sin ROCE fra 14,5 til 23,9 prosent og Grieg Seafood fra fem til 33 prosent. SalMar bruker ikke ROCE som økonomisk nøkkeltall, med økte driftsre- sultatet fra 1,4 til 3,1 milliarder kroner fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt for alle produktgrup- per økte eksportprisen på laks fra 46,09 kroner pr. kilo i 2015 til 62,73 kroner i 2016. Eks portkvantumet falt med 62.000 tonn, regnet i rund vekt. Eksporten av ørret økte fra 63.317 tonn til 82.135 tonn, eller med 29,7 prosent. Eksportprisen på ørret i snitt for alle produktvarianter steg med over 13 kroner, dvs. med 31 prosent. Det er nesten så man må klype seg i armen. Så langt i 2017 har pris- utviklingen vært hysterisk. Pr. utgangen av mai var snittprisen for fersk laks med hode tett på 66 kroner pr. kilo — over 8 kroner mer enn på samme tid i 2016. Vi snak- ker om en prisøkning på 15 prosent på toppen av de 40 prosentene prisen steg i fjor! Snittprisen for fersk oppdrettsør- ret har økt med 24 kroner per kilo hittil i år og for fryst ørret med 31 kroner, dvs. med henholdsvis 47 og 74 prosent. I 2016 het Norges tre største opp- drettsselskaper Marine Harvest, Lerøy Seafood Group og SalMar, akkurat det samme som året før. Mange av de største oppdrettsselskapene i Norge har betydelig virksomhet i utlandet. Holder vi oss kun til det som skjedde her hjemme i 2016, var Marine Harvest klart størst med en produksjon på ca. 236.000 tonn. Lerøy Seafood Group produserte ca. 174.000 tonn, mens SalMar, som var tredje størst, produserte ca. 134.000 tonn, alt i rund vekt. De tre største sto altså for vel 44 pros ent av totalen. Grensen for å komme med blant de 50 største økte fra 132,8 mil lioner i 2015 til 172,9 millioner i fjor. For å være blant de 10 største produsentene i 2016 krevdes et kvantum på nesten 26.000 tonn. Så sent som i 1990 var det bare fem opp- drettsanlegg med mer enn 1.000 tonn i årlig produksjon. I ALT EKSPORTERTE NORGE opp- drettslaks for 61,5 milliarder kroner i 2016, nesten 14 milliarder mer enn i 2015. Ørreteksporten passerte 3,9 mil- liarder kroner, ca. 1,6 milliarder mer enn året før. Tilsammen sto laks og ørret for 71,4 prosent av fiskevar eeksporten fra Norge. I 2015 var denne andelen 67,1 prosent. Som nevnt er det ingen grunn til å klage over utviklingen så langt i 2017. Prisene har fortsatt å stige og inntjenin- gen har vært formidabel. Mye tyder på at næringen vil nærme seg 25 mil liarder kroner i ren fortjeneste i 2017. Det ser vi også igjen i eksportstatistikkene. Pr. ut- gangen av mai sto laks og ørret for 70,5 prosent av den totale eksportverdien av sjømat fra Norge. De fleste spår at pro- duksjonen i 2017 vil gå litt opp i forhold til 2015 ble et strålende år for norsk fiskeoppdrett. 2016 ble hys terisk bra. Noen annen eller bedre måte å beskrive det på har vi ikke. Den positive prisutviklingen fra 2014 til 2015 fortsatte. Eksportprisen på fersk oppdrettslaks med hode økte med utrolige 17 kroner i 2016, eller med 40,3 prosent. Eksportkvantumet gikk litt ned. Regnet i rund vekt eksporterte vi 1.128.376 tonn op pdrettslaks i 2016 mot 1.190.489 tonn i 2015, dvs. en nedgang på 5,2 prosent. Men hvilken rolle spiller det når prisen brøt gjen nom skyene. Alt i alt eksporterte vi laks og ør- ret for 65,4 milliarder kroner i 2016, 15,4 milliarder mer enn året før. Oppdrettsfisken sto for vel 72 prosent av den totale eksportver dien av sjømat, om vi også tar med andre arter enn laks og ørret.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017