Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 56 of 139

57 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 ferdigsnakka! med Arve Bakken Jens Christian Holm NORSK LAKSEPRODUKSJON har stått på stedet hvil siden 2012. Ønsket om vekst er stort, også blant politikerne. Alle ønsker å utnytte ver- diskapingspotensialet i den blå åker. I november 2015 innførte daværende fiskeriminister Elisabet Aspaker er ordning med såkalte utviklingstil- latelser. Foreløpig løper ordningen til november 2017, og søknadene har strømmet inn. Han som underskriver svar breven fra Fiskeridirektora- tet med ja eller nei til nye tilla telser heter Jens Christian Holm, direktør i Kyst- og havbruksav- delingen. I april fylte den tidligere forskeren og fiskeribiolo gen fra Bergen 60 år. 1. juli går han over i ny stilling i Fis keridirektoratet. Da overtar Øyvind Lie som direktør i Kyst- og havbruksav- delingen. — Hva er en utviklingstillatelse og hva skiller den fra ordinære laksekonsesjoner? — Utviklingstillatelser kan gis til særlige formål, dvs. pros jekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige invester inger. Som an- dre slike særtillatelser har utviklingstillatelsen be- grenset varighet. Spesielt for akkurat utviklingstil- latelsene er at de kan konverteres til ordinære matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret med en betydelig rabatt på vederla get. Dette vel å merke dersom prosjektet har fulgt målkriteriene som Fiskeridirektoratet fastsetter som en del av tillatelsen. — Hva ligger i formuleringen «betydelige investeringer»? Hvor mange millioner må det være snakk om? — Dette er et relativt begrep, og det er ingen absolutte grens er. Hvordan dette vurderes står det om i departementets retnings linjer for ordning. Her kan jeg sitere følgende: «Utgangspunktet er at dette er en ordning som omfatter de store prosjektene som næringen selv ikke vil/kan ta risikoen ved å realisere på egen hånd. I vurderingen av hva som er en betydelig investering kan det tas hensyn til både den reelle størrelsen på investeringen, men det er også en viss adgang til å ta hensyn til søkers evne til å foreta slike investeringer som omsøkt. Dette betyr at det ikke bare er den reelle kostnaden ved prosjektet som er avgjørende for om tillatelse bør innvilges eller ikke. — Hva koster det å konvertere til ordninær matfisktillatelse? — 10 millioner kroner per tillatelse. Beløpet skal justeres med utviklingen i konsumprisindeksen frem til konverteringstidspunk tet. I utgangspunktet gjelder utviklingstillatelsene for 15 år. Men fristen kan forlenges. — Hvor mange søknader om utvikingstilla- telser er det kommet i alt per dato? — Per 20. mai hadde ord- ningen fått 59 søknader. En oppdatert søknadsliste ligger ute på www.fiskeridir.no. — Hvor mange tillatelser er det søkt om? — 494 tillatelser med en samlet kapasitet på rundt regnet 385.000 tonn i MTB. — Er det kommet søknader fra selskap som tidligere ikke hatt noen befatning med norsk havbruk? — Det kommer litt an på hva du mener med «befatning». Men det er mange søkere på listen som ikke har tillatelser fra før. — Er det søknader fra utenlandske sel- skaper? — Ja. Nederlandske Albatros Technology B.V. har søkt om ni tillatelser. De er en del av Heerema Fabrication Group. — Gjelder det noen særregler for utlen- dinger? — Nei. Akvakultur-regelverket har ingen slike særregler. — Hvor mange søknader er kommet om havbaserte anlegg, lukkede sjøanlegg og anlegg på land? — For minst 19 av søknadene vil nok søker- ne selv kalle prosjek- tene for «lukkede anlegg». Minst 13 av søkerne har ambisjoner om at konseptene skal takle spesielt ekspo- nerte lokaliteter. Ingen har søkt om utviklings- stillatelser for anlegg på land, og ordnin gen omfatter ikke dette. — Hvilke tre søk- nader gjelder flest tillatelser? — Pure Atlantic AS har søkt om 45 tillatel- ser. Nordlaks Oppdrett AS søkte opprinnelig om 39 tillatelser, og er har vi allerede gitt tilsagn om 10. Viewpoint Seafam/Nova Sea har søkt om 20 tillatelser. — Er det en søknadsfrist? — Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang eta blert som en prøveordning i to år. Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015, og det kan altså søkes frem til 20. november 2017. — Da er det definitivt slutt? — Nødvendigvis ikke. Ordningen vil jo fort- satt gjelde for dem som har søkt innen fristen. Jens Christian Holm har ledet Kyst- og havbruksavdelingen i Fis keridirektoratet i mange år. Nå — i en alder av 60 — går han over i en annen stilling i direktoratet. I alle fall syv av de 59 søknadene om utviklingstillatelser dreier seg om nedsenkbare anlegg. En av disse søknadene kommer fra Marine Harvest Norway AS og bærer navnet «beck- cage» — nedsenkbare bur til offshore oppdrett. Søknaden om seks tilla telser har fått avslag.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017