Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2017

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/837321

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 139

40 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2017 FRANK KRISTIANSEN I 1965 BLE EN 23-ÅRING fra Vestvågøy beordret til å overta som daglig leder på filetan- legget til Clement Johnsen AS i Båtsfjord. 15 år senere fikk han sjansen til å overta anlegget. Med kreditt fra Bergen ble Båtsfjordbruket AS etablert 22. desember 1980. I dag er Kjell Olaf Larsen det nærmeste man kan komme en legende i norsk fiskeindustri. Båtsfjordbruket er en av de ytterst få fiskeindustribedrif- tene i Finnmark som aldri har vært konkurs eller gjennomført gjeldssanering. Med få unntak har selskapet tjent penger hvert eneste år på filetproduk- sjon av hvit fisk. Konkurrentene i Båtsfjord har bukket under i tur og or- den. Fino tro er historie, Nils H. Nilsen og Havprodukter likeså. Neptun-anlegget, Aarnesbru- ket, Brødrene Abrahamsen og Kristian Voie AS er også borte for lengst. Det samme er re- keanlegget til Helge Richard- sen AS. Men Båtsfjordbruket holder altså stand. Det samme gjør Norway Seafoods Båts- fjord, en videreføring av det store filetanlegget til Brødrene Aarsæther AS. Nå skal ikke dette handle verken om Kjell Olaf Larsen eller den triste historien til mange av fiskeindustribedrif- tene i Båtsf jord. Tvert om; her skal det dreie seg om en kar med store ambisjon er og fremtiden foran seg. Det skal handle seg om han som over- tok da Kjell Olaf Larsen i 2014 takket av som daglig leder og hove daksjonær i Båtsfjord- bruket. Frank Kristiansen ble født på sykehuset i Kirkenes, men vokste opp i Båtsfjord. Der bor 39-åringen fortsatt, med samboer og ett barn. Etter barne- og ungdomsskolen, begynte han som 15-åring på Havprodukter AS, filetanlegget til Øystein Jørgensen i Båts- fjord. Han var skoletrett og fast bestemt på å jobbe i fiskein- dustrien. Faren eide og drev Radioservice AS i Båtsfjord, en forretning som fortsatt er i familiens eie. Frank Kristian- sen er styremedlem. Etter to år på Havprodukter fikk månedens intervjuob- jekt jobb på Båtsfjordbruket. Der var han i fire år, før han i 1999 flyttet til Hammerfest og tok allmennfag på ett år. Da hadde han bestemt seg for å å bli fysioterapeut, og flyttet til Tromsø for videre studier. Men fornuften seiret, og i 2001 begynte han i stedet på Fiskerihøgskolen. Etter studiene jobbet den nyutdan- nede fiskeri kandidaten først et par år som forsker i Nofima med levendelagring av torsk. Prosjektet foregikk i Båtsfjord. I 2009 søkte han jobb som produksjonssjef på anlegget til Norway Seafoods i Båts- fjord. Den stillingen fikk han i oktober 2009. I 2011 rykket han opp som plassjef og dag- lig leder. 1. juli 2014 overtok han etter Kjell Olaf Larsen som daglig leder for Båtsfjord- bruket. — Da jeg fikk vite at Kjell Olaf skulle gi seg, var jeg freidig nok til å ringe og spørre om jobben som daglig leder. Den fikk jeg heldigvis. — Har du noen lederfilo- sofi? — Filosofi er vel å ta litt hardt i. Men som leder er jeg opptatt av å være inklude- rende. Det er aldri «jeg» som styrer Båtsfjordbruket, det er «vi». — Hva liker du best ved jobben? — Kontakten med fiskerne og alt som har med selve pro- duksjonen å gjøre. De neste par årene kan bli utrolig spen- nende med moderni sering av hele anlegget. — Hva er ikke like artig? — Å snakke med sure fiskere. 95 prosent er bare hyggelige og har forståelse for den situasjonen fiskeindus- trien befinner seg i. De siste fem er kun opptatt av å oppnå best mulig pris. — Hva er dine sterkeste sider som bedriftsleder? — Kanskje det jeg nettopp

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2017