Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 1/2017 Hjem og Skole Returadresse Hjem og Skole Postboks 6611 St. Olavs plass 0129 Oslo 26 Kapittel 4 Sju læringsstrategier «Læring er en livslang prosess. Det viktigste er å lære folk å lære.» Peter Drucker bh16_materie.indd 26 21.02.17 13.31 21 Anvendelse av regelverket, maler og sjekklister Kilde for hele del 2 er Utdanningdirektoratet / udir.no per 1. oktober 2015. Statlig tilsyn 2014–2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i perioden 2014–2017 gjennom- føre felles nasjonalt tilsyn med skoler og skoleeiere om temaet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Tilsynet skal bl.a. se på forvaltningskompe- tanse (avgjørelser om særskilt tilrettelegging). I denne delen av tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om saksbehandlingsre- glene for enkeltvedtak blir fulgt; både de generelle kravene som framgår av for- valtningsloven, og tilleggskravene som framgår av bestemmelsene til de enkelte rettighetene i opplæringsloven. Fylkesmannen vil i tilsynet kontrollere mulige lovbrudd på disse reglene. Fylkesmannens kontroll av forvaltningskompetanse gjelder saksområdene spe- sialundervisning, punktskriftopplæring, særskilt språkopplæring og tegnspråk- opplæring. Vi vil omtale nærmere enkeltvedtak innen disse fire saksområdene, i tillegg til noen andre aktuelle saksområder. 2.1 Enkeltvedtak om spesialundervisning Krav til enkeltvedtaket Enkeltvedtaket skal angi elevens opplæringstilbud klart og tydelig. Enkeltvedta- ket skal tydelig si noe om elevens behov og hva som er et forsvarlig opplærings- tilbud. Enkeltvedtaket skal blant annet si noe om • innhold (opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket, fritak fra vurdering m.v.) • omfang (antall årstimer m.v.) • organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ opplæringsarena) • kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent m.v.) Enkeltvedtak vil som oftest ha saksbehandlingsfeil dersom det • bare omfatter omfanget av spesialundervisningen • ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha • ikke sier noe om organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrettelegging eller hvilket innhold det skal være i opplærings- tilbudet Anvendelse av regelverket, maler og sjekklister Tacha Elung Lær elevene å lære! Om læringsstrategier og aktive hjerner L Æ R E L E V E N E Å L Æ R E ! Lær elevene å lære! I dette heftet får du mange eksempler på hvordan du kan bruke reflekterende og metakognitive metoder når du skal aktivere og motivere elevene i læringen. Innhold • Elevenes framtidige kompetanse • Dybdelæring og læringsfrustrasjon • Den metakognitive eleven • Sju ulike læringsstrategier • Elevenes bevissthet om egne læringsprosesser Om læringsstrategier og aktive hjerner bh16_omsl.indd 1 21.02.17 13.30 Bestill via ordre@pedlex.no eller på pedlex.no! Lær elevene å lære! Om læringsstrategier og aktive hjerner Forfatter: Tacha Elung I dette heftet får du mange eksempler på hvordan du kan bruke reflekterende og meta- kognitive metoder for å aktivere og motivere elevene i læringen. Innhold • Elevenes framti- dige kompetanse • Dybdelæring og læringsfrustrasjon • Den metakogni- tive eleven • Sju ulike lærings- strategier • Elevenes bevisst- het om egne læringsprosesser Pris kr 122,– per hefte

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017