Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

34 1/2017 Hjem og Skole D et er Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo som melder om Fullands forskningsresultater. Fulland er tidligere doktorgradsstipendiat ved universitetet og leverte i høst sin avhandling som belyser barnas opplevelse av å være tospråk- lige i Norge. Nå er hun ansatt som seniorrådgiver i Statped. – Selv om vi etter hvert har forsket mye på språkbruk og tospråklighet, har ikke barnas egne perspektiver på egen tospråklighet blitt undersøkt på denne måten i nordisk sammenheng tidligere, så her representerer undersøkelsen min noe nytt, sier Fulland i UiOs artikkel. I avhandlingen er det fokusert spesielt på tre dimensjoner ved tospråk- lighet hos barn i Norge: språkbruk i familien, språkbruk med og blant andre barn som snakker samme førstespråk som barna selv, og hold- ninger til og tanker rundt hvor viktig det er å kunne de to språkene. I intervjuene er det lagt vekt på hvor mye barna bruker språkene sine og verdien av å kunne begge språkene godt – nå og i framtiden. Fulland har intervjuet 56 elever i femte klasse med urdu eller tyrkisk som morsmål. Flerspråklig virkelighet De fleste norske skoler har elever med minoritetsbakgrunn, som enten kom- mer fra et annet land eller som har for- eldre med et annet morsmål. Elevene er tospråklige, men opplæringen foregår likevel hovedsaklig på norsk. Helene Fulland peker på at det er viktig at de minoritetsspråklige barna får god oppfølging i å bruke sin egen tospråklighet inn mot læring i skolen. Hennes undersøkelser viser at tospråk- ligheten oppleves som svært viktig for barna, både sosialt, emosjonelt og lingvistisk, og hun viser til at dette er noe skolen må ta på alvor. – Det vi ser er at barna er kreative aktører med egne meninger om det å lære flere språk, og ikke minst om det å lære gjennom flere språk, sier Fulland i artikkelen. Ønsker å lære norsk – Det er en sterk lojalitet blant de mino- ritetsspråklige barna til å bruke norsk Minoritets- språklige barn vil lære norsk I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Helene Fulland forsket på minoritetsspråk- lige barn og deres tospråklighet. Hennes forskning viser at barna opplever det som verdifullt å lære norsk og at de gjerne ønsker å lære mer. Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017