Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

Hjem og Skole 1/2017 31 FÅ BARNA TIL Å LESE! Ved å selv gå foran som et godt eksempel kan du lære barnet å bli nysgjerrig på bøkenes magiske verden. Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist -– Lesing er en grunnleggende ferdighet som har betydning for læring i alle fag barnet vil møte på skolen, og deltakelse i et moderne jobb- og samfunnsliv. Veldig mye av kunnskapen elever tilegner seg gjen- nom skolegangen, tilegnes gjennom lesing og arbeid med ulike tekseter, forteller førsteamansuensis Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret, Universi- tetet i Stavanger, og utdyper: – Det er lettere å bli god til å lese hvis du leser mye, og de som liker å lese, leser mer. Elever som har po- sitive holdninger til lesing har ofte også bedre ferdigheter i lesing. Ifølge Lesesenteret vet vi at foreldrenes holdninger til lesing, hvor mange barnebøker barna har hjemme, hvor tidlig foreldrene be- gynte å lese høyt for barna og hvor ofte de leser for dem, kan være med på å fremme en god lesestart. – Forskning viser at den største forskjellen i leseferdighetene mel- lom elever i 4. og 5.trinn, er mellom elever som aldri leser, og elever som leser litt. Det er derfor av stor betyd- ning for leseferdighetene til barn og ungdom at de leser overhodet, sier Lundetræ. Både gutter og jenter Lesing er like mye en «gutteting» som en «jenteting». – Som gruppe har jenter en ten- dens til å komme litt raskere i gang med lesing enn gutter, men det er mye større forskjeller innenfor kjønn enn mellom kjønn. Blant de beste leserne finner vi både gutter og jenter. Det samme er tilfellet om vi ser på dem som strever med lesing, forteller Lundetræ. Hun forteller at det nå finnes mange flotte bokserier som kan fenge både gutter og jenter, men at det ofte kan være litt forskjell mel- Illustrasjon: Kerstin Fors

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017