Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 1/2017 Hjem og Skole J eg vil si at det som kjenneteg- ner barn som har god psykisk helse er at de er trygge, har god selvfølelse og selvtillit, og de er empatiske overfor andre, sier Stine Kase, familieterapeut ved Senter for livsmestring i Moss. Hun forteller at noe av dette selv- sagt kan ligge i medfødte person- lighetstrekk. – Noen barn er rett og slett mer psykisk robuste enn andre, men psykisk helse kan jobbes med og øves opp på lik linje med fysisk helse. Kase får støtte av Thomas Kristian Tollefsen, stipendiat og psykolog ved Regionsenter for barn og un- ges psykiske helse (RBUP). – Psykisk helse er ikke noe som oppstår, forklarer han. – På lik linje med fysisk helse har alle en psykisk helse. Det kan være fornuftig å tenke på skillet mellom helse og uhelse som glidende, det er ikke absolutt. Mange har, i varierende grad, opplevd å være stresset, ha søvnvansker, gruble for mye og ikke klare å stoppe tankene, vært engste- lig eller tenkt negative ting om seg selv – alt dette handler om psykisk helse. Denne må pleies, akkurat som vår fysiske helse. Viktig å forebygge Det finnes flere risikofaktorer som øker sannsynligheten for psykiske vansker og lidelser. – Blant disse er mishandling, traumatiske hendelser, mobbing, rusmisbruk og psykiske lidelser hos foreldre, høyt konflikt- nivå og fattigdom noen av de mest alvorlige. Det er ikke dermed sagt at alle barn som opplever dette blir psykisk syke, men det øker risikoen, sier Thomas Kristian Tollefsen. Han forteller at psykiske vansker og plager igjen kan føre til flere negative utfall. – Det kan gi lære- vansker, gjøre at man trekker seg tilbake fra andre, frafall i skolen, dårligere fysisk og psykisk helse senere i livet og i noen tilfeller rus- misbruk. Det er viktig å forebygge psykiske vansker hos barn, da barn som har slitt med psykiske vansker tidlig i livet har en høyere sjanse for å få det igjen senere. Gi trygghet I dag vet vi at trygg tilknytning er nært forbundet med robust psy- kisk helse, og familieterapeut Stine Kase er opptatt av at både foreldre/ foresatte og skole har et ansvar for å lære barna hvordan de best kan ivareta sin psykiske helse. – Som voksne kan vi legge et grunnlag for at barna kan utvikle seg til trygge, balanserte mennesker, påpeker hun. – Det å møte barnas følelser står helt sentralt her. Der- som barna blir møtt på sine følelser og emosjoner, vil de forstå sitt eget reaksjonsmønster bedre, og de vil også lære seg å forstå hvorfor andre reagerer som de gjør. Hun forteller at alle følelser må rommes for at barna skal få mulig- Barn med god psykisk helse vil ha større mulighet for å åpne seg for læring, for vennskap og ikke minst stole på egen magefølelse fremfor hva «flokken» gjør, når de skal ta viktige avgjørelser. Stine Kase, familieterapeut ved Senter for livsmestring i Moss. " " Psykiske vansker anses som en av de største helseutfordringene for unge mennesker i Norge i dag. 15–20 % av alle unge sliter med ulike psykiske vansker. 8 % har så om- fattende vansker at det kan karakteriseres som en psykisk lidelse. Hos de yngste barna er oppmerksomhets- og atferdsproblema- tikk mest vanlig, mens hos de eldre barna og ungdom er angst- og depresjonsprob- lematikk mest utbredt. Kilde: Thomas Kristian Tollefsen, stipendiat og psykolog, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Som voksne kan vi ved å være gode rollemodeller lære barna hvordan de kan trene denne. Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist God psykisk helse gir trygge og robuste barn.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017