Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 1/2017 3 KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole post@hjemogskole.no Nulltoleranse mot mobbing T il tross for utallige tiltak de siste årene, viser den nyeste elevunder- søkelsen at over seks prosent – eller 39 000 elever – sier de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Nå vil kunnskapsministeren lovfeste en nulltoleranse mot mobbing. Et nytt kapittel 9A i opplæ- ringsloven er til behandling i Stortinget. Det nye lovverket skal tre i kraft fra høsten av. Du kan lese om hovedpunk- tene i det nye lovforslaget på side 4. F orskning på barn og unges søvnvaner viser at mangel på søvn kan føre til både oppmerksomhetsvansker, dårligere skoleresultater og depressive symptomer. Artik- kelen «Uthvilt og opplagt» omhandler dette og gir råd til gode søvnvaner. D et kan være tøft å få diagnosen dysleksi. I artikkelen «Altfor tilfeldig spesialundervisning» forteller Daniel om sin oppvekst med dysleksi, og om kampen for å få nødvendig undervisning. – Når du blir kalt dum av lærere, bygger ikke det akkurat opp selvtilliten, understreker han. I tilknytning til artikkelen omtaler vi hva barneombud Anne Lindboe mener bør gjøres for at elevene skal få den spesialundervisningen de har krav på. E gentlig er hun tele- montør, men for to år siden fant trebarnsmor Anne Grethe Gramstad ut at hun ville gjøre noe nytt. Hun ville ha miljøskifte og en ny spennende hverdag. Valget falt på å bli vaktmester på en barneskole. Før jul nådde hun finalen i kåringen av «Norges beste vaktmester»! Les hennes historie på side 29. M inoritetsspråklige barn vil lære norsk! Helene Fullands doktorgradsavhand- ling tar for seg minoritets- språklige barn og deres tospråklighet. Hennes forsk- ning viser at barna opplever det som verdifullt å lære norsk og at de gjerne ønsker å lære mer. Dette kan i første rekke forklares med et ønske om å lykkes i det norske samfunnet. De har lyst til å få seg venner, kommunisere, gjøre det godt på skolen og å få seg en jobb. Les mer om dette på side 34. H vorfor er det slik at så mange barn og ungdom kjenner på følelsen av stress, og hva kan vi voksne gjøre for å lette byrden? Hva er symp- tomer på stress hos barn? Tre sider er viet til dette alvorlige temaet. God lesing!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017