Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/802050

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 1/2017 Hjem og Skole Ensomheten blant nord- menn er høy, om lag én av fire føler seg utenfor felleskapet. Mange av disse er eldre som lever livet sitt alene, men også blant barn og ung- dom føler mange seg utenfor og at de ikke passer inn. Da rapporten fra Pisa-undersøkels- en i 2015 ble lagt fram, viste resul- tatene en positiv framgang i nesten alle fag, og norske elever ligger over gjennomsnittet både når det gjelder lesing, naturfag og matematikk. Men samtidig avdekket rapporten at andelen elever som oppgir at de føler seg ensomme og blir holdt utenfor på skolen, har økt fra hen- holdsvis seks og sju prosent i 2003, til tolv og fjorten prosent i 2015. Solveig Dorthea Enger er helsesøster ved Høvik skole, og opplever stadig å snakke med barn som føler seg ensomme. – I de aller fleste tilfellene der jeg møter barn som opplever ensomhet, kommer barnet av andre grunner, kanskje med et vondt kne, eller med spørsmål om kroppen, og så kommer det etter hvert fram at ensomhet er en del av problematikken. I andre tilfeller er det foreldre som tar kon- takter med meg, men ensomhet er sjelden årsaken til at jeg blir kontak- tet, sier Enger. I sitt arbeid med å møte barn har hun opplevd at flere føler seg en- somme i sin egen situasjon. – Mange barn søker etter å være som alle andre, og sammenligner seg med de de har rundt seg og det de får av inntrykk gjennom media, markedskrefter og sosiale medier. Om barn opplever noe som endrer livssituasjonen, kan dette ofte virke uforståelig, og de føler seg alene i det som skjer. Det kan være et barn som mister en forelder og som føler seg ensom og ikke tør å snakke om det i frykt for å forverre sorgen til de som står igjen, eller et barn som op- plever skilsmisse, blir mobbet, eller som lever i relasjon til foreldre med psykisk sykdom. Et urolig barn kan også føle ensomhet i at omgivelsene opplever det som et uromoment, og ikke ser barnets gode kvaliteter. Alt dette kan gjøre at barnet føler seg annerledes enn alle andre, og føre til ensomhet dersom barnet ikke føler at det har noen å snakke med dette om, sier helsesøsteren. Økt press Solfrid Raknes er psykologspesial- ist og forfatter av bøkene i serien Psykologisk førstehjelp, som er et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom. Raknes mener det er viktig at vi gjør arbei- det mot ensomhet blant ungdom til et samfunnsansvar i stedet for individets ansvar alene. Hun mener at både samfunnet og ungdommens situasjon har endret seg mye de siste årene, og at det i dag blant annet er mer skolepress enn tidligere. – Norge vrir seg mot å bli et renere kunnskapssamfunn. Antallet prøver i grunnskolen har økt, og for de barna som ikke er blant de aller mest skole- flinke, kan det være utfordrende. Når man som barn eller ungdom ikke føler at man har så mye å bidra med, kan det være en grunn til å begynne å trekke seg fra det sosiale, sier psykologen. Hun tror ensomhet utvikler seg over tid og ofte kan begynne i det små allerede på barneskolen. Barn som føler seg ensomme I alle skolegårder går det barn som ikke har noen å være sammen med. Tall fra den siste Pisa-undersøkelsen viser at andelen barn og unge som oppgir at de føler seg ensomme og blir holdt utenfor på skolen, har doblet seg de siste tolv årene. Hva skyldes denne økningen, og hvordan kan vi hjelpe de ensomme barna? Tekst: TANJA HAUGE REINE E

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2017