Pedlex

Klasseledelse - Varme og tydelighet

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/613863

Contents of this Issue

Navigation

Page 73 of 73

Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, framstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært for- hold til dem, og de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og for- utsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet handler om: – Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp – Etablering av gode relasjoner – Lærerens utøvelse av ledelse – Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Teatergata 1 Postboks 6611 St. Olavs plass 0129 Oslo Telefon: 23 35 47 00 Telefaks: 23 35 47 01 info@lex.no www.lex.no METODE grunnskole og videregående opplæring t KLASSELEDELSE PEDLEX

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Pedlex - Klasseledelse - Varme og tydelighet