REDE

REDE 4-2015

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/560471

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 51

REDE 24 TV-AKSJONEN :: TEKST: REDAKSJONEN - FOTO: THOMAS NILSSON, REGNSKOGFONDET Endelig er det Regnskog- fondet sin tur til å få TV- aksjonen, og 18. okto- ber har du mulighet til å være med å redde natur- områder som utgjør noen av jordens eldste og vik- tigste økosystemer ➜ TV-AKSJONEN 2015 går til Regnskogfondet og deres arbeid med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, Kongo og Ny-Guinea. Hvert år for- svinner regnskog på størrelse med Danmark - derfor haster med å få beskyttet de unike naturom- rådene som så langt har sluppet unna de massive ødeleggelsene. BIOLOGISK SKATTKAMMER Eirik Hjulstad Iversen, Fylkesak- sjonsleder Trøndelag for TV-aksjo- nen NRK Regnskogfondet, under- streker at det hvert år er mange sterke søkere til å få TV-aksjonen, og det er derfor et enormt kvali- tetsstempel for Regnskogfondet at man nå er utvalgt, etter å ha søkt ti ganger tidligere. - TV-aksjonen vil la det norske folk lære mer om hvor viktig regnsko- gen er, og gjennom den nasjonale dugnaden vil Regnskogfondet styrkes i å redde store regnskogs- områder sammen med mennes- kene som lever i regnskogen. - Siden oppstarten i 1974 har TV- aksjonen utviklet seg til å bli en stolt tradisjon som hele landet er en del av. Hvert år ser vi et enormt enga- sjement fra frivillige som gjennom TV-aksjonen bidrar til en bedre ver- den. Det er denne frivillige innsatsen som skaper verdens største dugnad. - Hvorfor fortjener nettopp Regn- skogfondet å få Norges største innsamlingsaksjon? - Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Ved å bevare regnskogen bevares også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter. Gjennom årets aksjon skal vi sette fokus på regnskogens betydning for klodens klima, vår fel- les framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. - Regnskogfondets arbeid for beva- ring av regnskog er utrolig viktig og gir resultater. TV-aksjonen vil styrke Regnskogfondet i å bevare og vokte regnskog i nært samarbeid med men- neskene som lever i regnskogen. 260 millioner mennesker har regnskogen som sitt hjem. Disse blir drevet ut i fat- tigdom dersom regnskogene raseres. BØSSEBÆREREN – DEN VIKTIGSTE PERSONEN Regnskogfondet Norge ble grunn- lagt i 1989 og er en av verdens ledende organisasjoner innen regn- skogbevaring. Regnskogfondet er både en miljø- og menneskeret- Vær med å bevare regnskogen! tighetsorganisasjon med mål om at regnskogen skal bevares og ret- tighetene til urfolk i regnskogen skal respekteres. Regnskogfondet har fem norske organisasjoner som medlemmer: Norges Naturvernfor- bund, Natur og Ungdom, Miljøagen- tene, Utviklingsfondet og Framti- den i våre hender. - Er Trondheim og resten av Trøn- delag godt forspent når det gjel- der bøssebærere? Hva slags for- ventninger og forhåpninger har du til årets innsamling? - Bøssebæreren er den viktigste per- sonen i TV-aksjonen. For å lykkes trenger vi full bøssebærerdekning slik at alle som ønsker å bidra til TV-aksjo- nen skal få muligheten til å være med å bevare regnskogen. Bli med på den store nasjonale dugnaden du også! - Vi oppfordrer alle til å ta godt i mot bøssebærerne som går årets viktig- ste søndagstur den 18.oktober! Les mer om årets TV-aksjon på www.blimed.no ●●

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 4-2015