REDE

REDE 4-2015

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/560471

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

REDE 3 4: NYE BOLIGER 9: NYTT UNG-TILBUD 10: PROFIL 12: TEMA: "STORE, LILLE TRONDHEIM" 19: KÅSERI 20: STRANDPROMENADEN 22: BOHUS 24: TV-AKSJONEN 2015 25: STØTTEORDNING FOR LAG OG FORENINGER 26: TOBB ARENA 27: KOLSTAD HÅNDBALL 28: MAT 30: MEDLEM 31: BOLIGPRISER 32: KULTUR 35: MEDLEMSTILBUD 09 28 NR. 4 SEPTEMBER 2015 FORSIDEFOTO: Marit Granneggen OPPLAG: 45 850 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Boligbyggelaget TOBB Krambugt. 1, P.b. 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - it@tobb.no MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - medlem@tobb.no MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann it@tobb.no ANNONSEKOORDINATOR: Anders Alsethaug TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: it@tobb.no REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Media Digital AS, Oslo tlf. 22 77 00 07 - faks 22 77 15 70 REDAKSJONSKOORDINATOR: Le LD Nguyen / Media Digital AS Tlf. 918 45 118 nguyendinhle@gmail.com TRYKKANSVARLIG: Polinor AD: Fernando del Valle Bravo TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Anne Guri Selnæs, Trude Witzell, Tormod Løkling 10 I de siste årene er det forhå- pentligvis lagt merke til at TOBB har økt sin nyboligaktivi- tet vesentlig. Vårt mantra er at boligbyggelag skal bygge boli- ger, i tillegg til å drifte og for- valte boligselskap. I løpet av de siste 10 årene er antall bolig- byggelag halvert, og antallet p.t. er 44. Mellom 15 og 20 av de gjenværende boligbygge- lagene bygger boliger, mens resten fremstår som rene for- valtningsorganisasjoner. En av årsakene til dette, er at det kre- ves mye kapital og kompetanse for å realisere nye boliger. Ban- kene krever en ganske stor egenandel for å utløse nød- vendig finansiering, og i forbin- delse med store utbyggings- prosjekt er det vanlig at aktø- rer går sammen, slik at både risiko og kapitalinnsats fra den enkelte deltaker reduseres. TOBB har en uttalt strategi at vi skal utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlem- mer i egen regi og i samarbeid med solide partnere. For tiden er vi i slike samarbeidsrelasjo- ner på Grilstad Park, Munkvoll Gård, Almaas Park, Tillerpar- ken, Lensmannsgården, Fosslia Hageby, Remegården og Sve- bergtoppen. Til sammen utgjør disse prosjektene i underkant av 500 leiligheter. I tillegg til disse prosjektene bygger TOBB også i egen regi, uten samarbeids- partnere. Fremover vil TOBB også delta i store nye utbyggingspro- sjekter i Trondheim. I Sjetne- marka skal vi sammen med Heimdal Bolig bygge i under- kant av 1000 boliger. Med samme samarbeidspart skal vi også igangsette ca 350 boliger i Ladalen. I høst vil vi også slippe en nyhet om et veldig stort samarbeids- prosjekt på østsiden av byen. Her er det potensial for flere tusen boliger, og TOBB er selvsagt med! Torkil Iversen, Viseadm. direktør. Sikrer posisjon 19-31-02 :: LEDER 04 12 24 25

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 4-2015