Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 43 FRAORDTILHANDLING ARBEIDSTRENING: Nav-sjef i Seljord Olav Aalandslid (til venstre) gleder seg over integreringsinnsatsen til Atle Bringsås (nr. 2 fra venstre). Mohammed Abdi og Tordis Malmin er blant dem som har fått arbeidstrening hos Seljordkjøpmannen. Rema 1000 i Seljord har i en årrekke stilt med praksisplas- ser for flyktninger og andre som trenger hjelp til å komme ut i arbeidslivet. For dette er Atle Bringsås belønnet med integreringsprisen, som Seljord kommune og Seljord Røde Kors tildeler mennes- ker som gjør en innsats for å skape et godt og inkluderende lokalsamfunn. 8 Hvorfor har du engasjert deg for å få flyktninger ut i arbeid, Atle Bringsås? – Du kan være for eller imot innvandring, men når folk har kommet hit, har vi et ansvar for å ta vare på dem og integrere dem. Noe av det viktigste er da å få dem ut i jobb. Det er viktig at flyktninger får mulighet til å bli en ressurs i samfunnet og ikke en belastning. 8 Hvordan går du fram når du tar imot praksiskandida- ter? – Jeg har stilt noen klare krav. Et av kravene er at jeg alltid skal få minst to kandidater til en praksisplass. Kandidatene må levere en skriftlig søknad og må gjennom et intervju. Det lærer de av, og det gjør at det blir konkurranse om å få plassen. 8 Hvordan følger dere opp dem som er i praksis? – Jeg legger stor vekt på at de skal lære hva som forventes i det norske arbeidslivet. Og jeg er opptatt av å høyne statusen til det å være i praksisplass, slik at folk ikke opplever at det er noe de får tredd ned over hodet på seg. 8 Hva gjør dere konkret for å høyne statusen? – Flyktninger som er i praksis hos oss, har et skilt på seg der det står «språkstudent». Det bidrar til å bygge opp stolthet og selvfølelse, noe som er viktig for alle men- nesker. Og det er språkstu- denter de er. 8 Hvordan er erfaringene fra samarbeidet med kom- munen? – På flyktningkontoret er de veldig flinke. De dytter ikke bare folk ut i praksis for å bli kvitt dem et halvt år, men følger dem opp skikkelig. I samarbeid med oss har de laget en språkperm med ord og uttrykk som er relevante for jobben på Rema 1000. Det brukes i språkopplæringen og gjør opplæringen konkret og matnyttig. 8 Har næringslivet et spe- sielt ansvar for å få flykt- ninger ut i arbeid? – Dette er et samfunnsan- svar alle litt større bedrif- ter burde ta. Det gjelder også stat og kommune, som jeg mener er for dårlige. Det er nesten en skandale at de ikke gjør mer. 8 Er det idealisme eller egeninteresse som er driv- kraften for Rema 1000? – Vi er opptatt av at motivet ikke skal være å få gratis arbeidskraft, men jeg opp- lever at samarbeidet er nyt- tig for alle parter. Vi får selv mye igjen for det. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD Integreringspris til Rema 1000-kjøpmann Kjøpmann Atle Bringsås i Rema 1000 i Seljord er prisbelønnet for sin innsats for å få flyktninger og andre ut i arbeid. – Det er viktig å bidra i lokalsamfunnet, og det er veldig artig å se når folk lykkes, sier han. (Foto: Ingebjørg Bø, Telemark Arbeiderblad)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015