Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 43

4 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO KORTNYTT (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) Ved utgangen av mars var 206 000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. Det er like mange som i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange enn de som er arbeidsledige. 41 400 av dem var under 30 år. Dette er en økning på 2400 personer i forhold til i fjor og de unge med nedsatt arbeidsevne utgjør dermed tett oppunder 5 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Det er flere nå som blir regis-Redusert arbeids- innvandring Flere svensker og polakker reiser hjem. Olje- og energiminister Tord Lien mener at det er bra at arbeidsinnvandringen kan være en støtpute når det blir færre jobber, skriver Dagens Næringsliv. Tall fra SSB viser at færre innvandrer til Norge og flere reiser hjem. I første kvartal var det 2600 polske statsborgere som innvandret, mens omtrent 900 utvandret. Blant svenskene innvandret nær 1100, mens 800 utvandret. Fafo- forsker Line Eldring advarer mot å trekke bastante konklusjoner fra SSB-materialet så langt. – Den prosentvise endringen i for eksempel inn- og utvandring til Polen er stor. Men tallene er små. Husk at det er 80- 100 000 polakker i Norge, sier Eldring. Lave forventninger til barnevernsbarn Flertallet vil jobbe etter fylte 67 år En internasjonal undersøkelse viser at seks av ti nordmenn vil jobbe etter fylte 67 år. Det er likevel færre enn i andre land som var med i undersøkelsen, skriver NTB. I den globale arbeidsmarkedsa- nalysen Randstad Workmonitors nyeste rapport, ligger Italia og Portugal på verdenstoppen i andelen arbeidstagere som ønsker å jobbe ut over offisiell pensjonsalder i landet. I bunnen av listen ligger Norge og Hong Kong. I Sverige og Danmark planlegger henholdsvis 76 og 74 prosent å jobbe lenger enn landets pensjonsalder. Dukker man ned i tallene ser man at andelen som vil jobbe len- ger er høyest i gruppen 30-39 år. Blant de som har passert 60 ønsker bare 40 prosent å jobbe etter at de har fylt 67 år. Noe av årsaken til at nordmenn ligger langt ned på lista er ifølge Randstad Norge at vi har en bedre pensjonsordning enn de fleste andre land. Flere unge med nedsatt arbeidsevne trert med nedsatt arbeidsevne. Når det totale antallet likevel holder seg stabilt, er det fordi det var en økning i antallet som gikk over i arbeid eller ble uføretrygdet. Det er betydelige fylkesvise forskjeller – Østfold har nesten dobbelt så mange med nedsatt arbeidsevne i forhold til Rogaland. Den største gruppen av de med nedsatt arbeidsevne har arbeidsav- klaringspenger. Nesten halvparten av barne- vernsansatte har lave forventninger til barnevernsbarn, skriver Klassekampen. Det kommer fram i en fersk rapport utført av Rambøl. I den kartlegges holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet. Selv om både ansatte i skolene og i barnevernet mener at barn og unge under barnevernet har samme forutsetning for å lykkes med skolegangen som andre, har en av fem ansatte i skolene lavere forventninger til barnevernsbarna. To tredjedeler av barnevernsbarn i hele landet fullfører ikke videregående skole. Funnene bekymrer barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), som har bestilt rapporten. – Jeg har møtt mange barnevernsbarn som sier de har opplevd at lærerne slutter å spørre dem om lekser og ikke lenger stil- ler krav til dem, sier Horne. Hun sier rapporten viser at barnevern- ansatte trenger opplæring i hvor viktig det er å ha tro på og forventninger til barnevernsbarna og sier hun er glad for at dette allerede er et av tiltakene i skolesatsingen. RETUR: Flere svensker reiser hjem, viser ferske tall.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015