Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 43

AKTUELT 24 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK 71 000 svensker var sykmeldt med en psy- kisk diagnose ved utgangen av 2014. To år tidligere var 48 000 svensker borte fra job- ben med en slik diagnose. Det betyr syke- fraværet på grunn av psykisk sykdom økte med hele 48 prosent i løpet av de to årene. Også sykefravær av andre årsaker har økt, men langt fra i samme tempo. Mens fravær på grunn av psykisk sykdom utgjorde 35 prosent av alle fraværstilfeller i 2012, var andelen økt til 40 prosent i 2014. Innstramminger i uføreordning – At fravær med psykiske diagnoser øker mest, er en trend vi har sett gjennom lang tid. Økningen fra 2012 til 2014 er i tråd med denne trenden, sier Jan Larsson, som er sjef for oppfølging og evaluering i Försäkringskassan, Sveriges motstykke til Nav. Larsson peker på innstramminger i reglene for uførepensjon (sjukärsattning) som en viktig årsak til det økte antallet syk- meldte. – Det har blitt vanskeligere å få uføre- pensjon, og man har tatt bort ordningen med tidsbegrenset uførepensjon. Det betyr at folk som før ville fått uførepensjon, nå Sterk vekst i psykisk sykefravær Sverige: Tallet på svensker som er sykmeldt på grunn av psykisk sykdom har økt med nesten 50 prosent på to år. Fire av ti sykmeldte svensker har nå en psykisk diagnose. FLEST KVINNER: Kvinner som jobber med men- nesker, blant annet innen helse, omsorg og skole, har generelt stor risiko for å bli sykmeldt med psykiske diagnoser.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015