Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 43

AKTUELT 20 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO Strid om Nav bør gjøre jobben selv Et forslag om insourcing av arbeidsrettet oppfølging i Nav har fått blandet mottakelse. «Feil medisin», mener NHO og Virke. «Billigere og bedre enn å sette ut jobben», mener Nav Bamble, som har prøvd ut slik insourcing i to år. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK Nav bør selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene for å få folk ut i arbeid og redusere bruken av eksterne tiltaksarran- gører. Det er et av de viktigste forslagene fra Vågeng-utvalget, som har utredet hvordan Nav kan bli mer effektivt og bedre tilpasset brukerne. – Jeg vet at det sitter masse dedikerte insourcing av oppgaver knyttet til arbeids- rettet oppfølging, i tråd med det Vågeng- utvalget foreslår. «Det er ikke tvil om at forsøket vitaliserer de kontorene som deltar i forsøket og øker deres kontaktflate med og kunnskap om arbeidsgiverne», fastslår utvalget i sin rap- port. OMVEI: Det har vært en dreining fra at tiltak foregår i skjermede virksomheter til at de foregår i ordinært arbeidsliv. Da kan det være en omvei å gå via en tiltaksarrangør, mener forsker Simen Markussen som var medlem av Vågeng-utvalget. mennesker i Nav som har lyst til å gjøre den jobben og som er kompetente til å gjøre den, sa Sigrun Vågeng da hun la fram utval- gets rapport (se Velferd 3-2015). Gode erfaringer i Bamble Siden mars 2013 har fem Nav-kontorer i ulike deler av landet deltatt i et forsøk med Arbeidsrettet oppfølging:

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015