Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 43

40 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no TRYGDERETT Even har diagnosene Aspergers og Touret- tes syndrom. Da han kom i ungdomsårene, ble han mer bevisst forskjellene mellom seg selv og andre barn. Dette var en medvirkende årsak til at også andre lidelser utviklet seg. Han fikk depresjon og angst i tillegg til Asperger og Tourettes syndrom, som følge av bevisstheten om sin egen situasjon. Han var tidvis alvorlig deprimert. Han klarte ikke å gå på skolen. Innleggelse ble vurdert, men det ble bestemt at det beste var å lære ham mestringsstrategier for angst og depresjon i hjemmet, så lenge moren kunne være tilgjengelig for ham der. Evens lege skrev at dersom moren ikke fikk den hjelpen hun trengte til å ivareta Evens behov, risikerte hun å bli utslitt. Eva jobbet som prosjektkoordinator, og søkte om pleiepenger fra folketrygden i fem må- neder. Om angst og depresjon er selvstendige, varige lidelser Nav avslo krav om pleiepenger etter fol- ketrygdloven § 9-10. De viste til at angst og depresjon var selvstendige lidelser, og siden disse lidelsene ikke var varige, kunne Eva ikke få pleiepenger. Denne bestemmelsen er beregnet på tilfeller der det har oppstått et tidsavgrenset pleie- og tilsynsbehov som direkte kan settes i sam- menheng med sykehusinnleggelse eller poliklinisk behandling. For barn over 12 år, må pleiebehovet i tillegg være utløst av en kronisk sykdom. Nav vurderte også folketrygdloven § 9-11, men siden Evens lidelse ikke var livstruende eller svært alvorlig, var heller ikke vilkårene etter denne bestemmelsen oppfylt. Angst og depresjon har mest sannsynlig sin årsak i grunnlidelsen Trygderetten 1 vurderte det anderledes. Trygderetten konkluderte med at Evens grunnlidelse er av kronisk art, og at angst og depresjon mest sannsynlig har sin år- sak i grunnlidelsene. Angst og depresjon er ikke ansett å være av samme kroniske art. Trygderetten mente at tilleggslidel- sene hadde så nær sammenheng med Nav avslo Evas krav om pleiepenger Eva søkte om pleiepenger for å pleie sønnen Even på 14 år i forbindelse med at han mottok poliklinisk psykiatrisk behandling. Nav avslo søknaden fordi syk- dommen ikke var av verken kronisk, livstruende eller svært alvorlig karakter. grunnlidelsene, at det ikke var naturlig å skille mellom Evens grunnlidelser og de tilleggslidelsene som hadde utviklet seg fra grunnlidelsene. Vilkårene for pleiepen- ger i henhold til folketrygdloven § 9-10 annet ledd for så vidt gjaldt kravet om kronisk sykdom var dermed oppfylt fram til fylte 18 år. Varig lidelse? Bestemmelsen gir ikke rett på pleiepenger for kontinuerlig tilsyns- og pleiebehov som er av en varig karakter. Pleiebehovet må ha sammenheng med behandling på sykehus, men krever ikke sykehus- innleggelse. Trygderetten uttalte: «Etter det opplyste er mor en sentral aktør i behandlingsopplegget av hans psykiske lidelser ved hennes trygghetsskapende og stabiliserende funksjon. Det fremgår at man «på gode dager» tar undervisningen på skolen, hvilket også er målet på sikt. Hjemmebehandlingen må karakteriseres som oppfølging av sykehusbehandlingen. Pleiebehovet er dermed ikke å karakteri- seres som varig og konstant uavhengig av

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015