Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 43

AKTUELT 36 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO Faktasjekk: Misvisende om ungt utenforskap «40 000 unge står på siden av samfunnet her til lands, viser forskning.» Det kunngjorde NRK Dagsrevyen i mars. Men det er ikke dekning for påstanden i forskningen NRK viser til. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK Dagsrevyen baserte sitt innslag på en rap- port fra forskningsstiftelsen Fafo, som forteller at det er 40 000 unge mellom 18 og 30 år som verken er i arbeid eller i ut- danning, og som heller ikke mottar penger fra Nav. De 40 000 er heller ikke registrert med en arbeidsinntekt de kan leve av. Det betyr, ifølge forskerne, at de er avhengige av å bli forsørget av familie, at de tjener penger på svart arbeid eller annen kriminalitet, eller at de har andre ukjente inntektskilder. Backpackere Forskerne bak Fafo-rapporten har selv bidratt til å tegne et dramatisk bilde av si- tuasjonen ved å framstille det som om hele denne gruppen av unge står i fare for å falle utenfor både arbeidsliv og utdanning. Virkeligheten er imidlertid langt mindre dramatisk. Blant de 40 000 finner vi for ek- sempel ungdom som velger å ta seg fri noen måneder for å reise ut i verden som back- packere. De aller fleste av dem kommer høyst sannsynlig hjem for å fortsette med utdanning eller begynne i jobb når reisen er over. Småbarnsmødre Bant de 40 000 finner vi også unge kvinner som er hjemmeværende med små barn og som forsørges av samboer eller ektefelle. Dette bekreftes av at det blant unge i slut- ten av 20-årene er dobbelt så mange kvin- ner som menn som verken er i arbeid eller utdanning, og som ikke har en registrert inntekt de kan leve av. Å hevde at disse kvinnene «står på siden av samfunnet», som Dagsrevyen gjorde, vil trolig mange være uenige i. Også utenlandske au pairer er å finne i statistikken over dem som verken er i utdanning eller arbeid og som ikke har en inntekt de kan leve av. Øyeblikksbilde Tallene i Fafo-rapporten gjelder unge som på et bestemt tidspunkt ikke var registrert med arbeid eller studier. Når definisjonen er basert på et slikt «øyeblikksbilde» vil det inkludere mange som er utenfor arbeid i kun en kortere periode, påpeker forskerne selv i rapporten. Det finnes også opplæringstilbud og kurs som ikke registreres i utdanningsstati- stikken. Mange av de 40 000 deltar kanskje i slike opplæringstilbud, medgir forskerne. Det er utvilsomt en risiko for at en del av de 40 000 unge kan stå i fare for å falle varig utenfor arbeidslivet. Det kan være alvorlig nok for den enkelte og for samfunnet, men det er misvisende å hevde at hele denne gruppen står på siden av samfunnet. Bare om lag en tredel av dem som på et gitt tids- punkt verken var i arbeid eller utdanning, var i samme situasjon noen år senere, viser tall fra Fafo. UT I VERDEN: Ungdom som tar seg fri fra studier noen måneder for å reise ut i verden, er blant dem Dagsrevyen hevder står på siden av samfunnet.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015