Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 43

14 NR 3-2015 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT Norsk forskning viser kjønnsforskjeller – Det er naturlig at menns sykefravær øker når de tar et større ansvar på hjemmebane, sier professor Liv Johanne Solheim ved Høgskolen i Lil- lehammer. Hun mener funnene i den svenske studien understreker be- tydningen av å se på hvordan forhold i privatlivet påvirker sykefraværet. Solheim har forsket på sosiale årsaker til sykefravær i Sverige og Norge og har funnet klare kjønnsforskjeller. Et gjennomgående trekk er at kvinner knytter sykefravær til forhold i privatlivet, mens menn i stor grad forklarer fravær med forhold på jobben. – Generelt er det sånn at kvinner tar ansvar for helheten på hjem- mebane, mens menn tar ansvar for enkeltoppgaver. Men dette er kan- skje i endring. Funnene i den svenske studien kan tyde på at det er blitt økt likestilling, og det er positivt, sier Solheim. Tiltak rettet mot privatlivet Mens forskning viser at forhold på hjemmebane er viktige for å forstå kvinners sykefravær, kan økt likestilling gjøre at det også vil bli viktigere for å forstå menns fravær, mener Solheim. Hun etterlyser nytenkning i arbeidet for å få ned sykefraværet, med økt satsing på tiltak rettet mot privatlivet. – Det har vært en tendens til å tenke primært på tiltak på arbeids- plassen. Det har vært for lite oppmerksomhet mot behovet for tiltak som kan gi avlastning på hjemmebane, sier hun. sørgere og det minsker deres risiko for å bli sykmeldt», slår studien fast. Få velger utradisjonelt Nesten halvparten av parene som inngår i den svenske studien, har det Försäkrings- kassan karakteriserer som en tradisjonell arbeidsfordeling. Andel tradisjonelle for- eldre har imidlertid gått ned de siste årene, og det har vært en markant økning i menns uttak av foreldrepenger. Likevel er bare seks prosent av parene likestilte både i arbeidslivet og på hjemme- bane, ifølge definisjonene i studien. Og bare ni prosent av mennene har hovedansvaret på hjemmebane. At mange velger tradisjonelle løsninger der mannen er hovedforsørger og kvin- nen har hovedansvaret hjemme, kan hen- ge sammen med at det anses som øko- nomisk gunstig, i hvert fall på kort sikt. En slik arbeidsdeling krever også mindre forhandlinger, og begge parter ved hva som forventes av en selv og hva man kan forvente seg av partneren, påpekes det i studien. Tradisjonelle er mindre syke Selv om likestilling på hjemmefronten reduserer kvinners sykefravær, har par som følger et tradisjonelt mønster samlet sett lavere fravær enn likestilte par, viser den svenske sykefraværsstatistikken. De som velger en tradisjonell arbeidsfordeling har om lag ti prosent lavere risiko for sykefravær enn gjennomsnittet. De som er likestilte både på hjemmebane og i arbeidslivet har derimot ti prosent høyere risiko for fravær enn gjennomsnittet. Det gjelder både menn og kvinner. Funnene i denne studien av foreldre- skap og sykefravær kan gi nyttige innspill til den offentlige debatten, mener analy- sedirektør Laura Hartman i Försäkrings- kassan. – Det kan være grunn til å diskutere om man kan gjøre det lettere å være normbry- ter. Det kan også være grunn til å diskutere hvordan man kan gjøre det enklere for små- barnsforeldre å dele ansvaret hjemme og i arbeidslivet. LIK INNTEKT ØKER FRAVÆR: Økt likestilling på hjemmefronten har en gunstig innvirkning på småbarnsmødres sykefravær, men likestilling i arbeidslivet slår mindre heldig ut. Mødrenes fravær øker når de tjener like mye eller mer enn sin partner, viser statistikk fra Försäkringskassan.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015