Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 43

Møteplass for inkludering Profilér ledige stillinger på Norges nye stillingsmarked for å fremme et inkluderende arbeidsliv – jobbforalle.no. Stillingsmarkedet skal være en møteplass mellom personer som møter utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar med en åpen og inkluderende rekruttering. Nytt stillingsmarked for et inkluderende arbeidsliv ble lansert i november 2014. Diskusjonen om midlertidige tilsettinger skaper sterkt engasjement. Noen mener det er fornuftig å åpne for større adgang til å tilsette midlertidig enn det er lov til i dag. Mange bedrifter vegrer seg for å utvide driften med flere ansatte dersom de er usikre på lønnsomheten. Det er ikke rart. De fleste virksomheter i privat sektor er små; 75 prosent har færre enn 10 medarbeidere. Det betyr at enhver ansettelse er et risikoprosjekt med store konsekvenser for videre drift. Loven i dag hjemler ikke midlertidig tilsetting på et slikt grunnlag. Derfor lar bedrifter være å satse og skaper dermed heller ikke flere nye arbeidsplasser. Regjeringens viktigste begrunnelse for en utvidet adgang er noe annerledes: Endringen skal gi flere av dem som står utenfor arbeidslivet en sjanse. Jeg er enig i at når arbeidsgivers risiko senkes, vil det gjøre henne mer tilbøyelig til å satse på mennesker som ellers ikke hadde nådd opp i søkerbunken. Dersom kandidaten mangler erfaring eller ikke kan dokumentere de rette kvalifikasjoner, blir risikoen for høy. En midlertidig tilsetting gir mulighet for å prøve ut søkeren og gir den ansatte anledning til å vise seg fram. Men: Mange arbeidssøkere vil likevel ikke få jobb. For dem som har nedsatt arbeidsevne, enten varig eller for en periode, vil både arbeidstaker og arbeidsgiver trenge støtte og veiledning. Da er det målrettede arbeidsmarkedstiltak som praksisplass og/eller lønnstilskudd pluss forutsigbar oppfølging av arbeidsgiver som er suksessfaktorene. Andre kan slite med psykiske lidelser eller ha så store språkproblemer at arbeidslivet den første tiden først og fremst er en læringsarena for seinere å kunne bidra på ordinære vilkår. I disse tilfellene er det behov for mer enn en midlertidig ansettelse. Da må hjelpemidler og kompetanse være på plass fra dag 1, og begge parter må føle seg trygge på at NAV bidrar ved behov. Det er synd at debatten om midlertidige ansettelser har blitt så polarisert at det er blitt vanskelig å se at vi trenger både en enklere adgang til tidsbegrenset midlertidig ansettelse og et mer forutsigbart virkemiddelapparat for arbeidssøkere som trenger ekstra oppfølging, skal vi lykkes. Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke INGER LISE BLYVERKET Leder for arbeidslivspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke jobbforalle-bloggen 36 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO Midlertidighet til besvær (Foto: Caroline Roka) «Det betyr at enhver ansettelse er et risikoprosjekt for videre drift.» INGER LISE BLYVERKET

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015