MuseumsNytt

Utgave 4 2014

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/419460

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 39

Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten. Utgiver: ABM-media AS Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd Redaktør: Signy Norendal 970 80 466 / signy@museumsnytt.no Redaksjon, abonnement: Hegdehaugsveien 36A, 0352 Oslo Tlf. 970 80 466 post@museumsnytt.no Redaksjonsråd: Eyvind Bagle, Lena Aarekol, Sigurd Sandmo, Tone Cecilie Simensen Karlgård Design og layout: Jentestreker AS www.jentestreker.no Trykk: Pro X, Pål Nilssen Pris abonnement: 200 kroner i året Opplag: 1854 Annonser: John Larssen john@media-team.no Mob: 93 49 93 04 / Dir: 22 09 69 19 Annonsepriser og størrelser: 1/1 side (4 farger) kr. 7900 1/2 side (4 farger) kr. 4900 1/4 side (4 farger) kr. 3900 Bankgiro 60260523506 Museumsnytt kommer ut fem ganger i året, hvorav siste nummer er et dobbeltnummer. Museumsnytt tar ikke ansvar for ubestilt innsendt materiale. Ettertrykk bare etter avtale. VENUS: Forsidebildet er hentet fra utstillingen A History of Space Photo- graphy på Preus fotomu- seum og viser et globalt radarbilde av Venus. Den amerikanske romsonden Magellan kartla Venus' overflate med radar. Ma- gellan gikk i bane rundt Venus fra 1990 til 1994. Lambdatrykk (NASA/ JPL-Caltech) Vil helst klippe navlestrengen Museumssektoren ser ut til å utgjøre et aldri så lite problem for kul- turforvaltningen. I gjennomgangen av Norsk kulturråd som ble le- vert til Kulturdepartementet 2. juni diskuterer utredningsutvalget både om, hvordan og hvor direktoratsoppgaver på museumsfeltet skal håndteres. "Det er vanskelig å finne gode prinsipielle argumenter for at en slik oppgave må løses av et organ som primært arbeider med å fordele støtte etter kunstfaglig skjønn," står det i rapporten. Likevel konklu- derer utvalget motvillig med at oppgaven bør forbli i Kulturrådet, mest fordi det ikke finnes noen annen egnet plassering. At det fort- satt i det hele tatt er behov for en statlig faginstans for museums- spørsmål, innrømmes også bare motvillig. Utvalget ser ut til å mene at museumssektoren snart burde kunne drive sitt eget utviklingsar- beid, og at de aller helst vil klippe navlestrengen til forvaltningen. Men den klippes ikke, ikke ennå. Rapporten ender med å anbe- fale at museene skal få beholde en statlig faginstans og at den blir værende i Kulturrådet, men at "egeninitierte tiltak, der fagadminis- trasjonen i Kulturrådet selv tar initiativ til, leder og gjennomfører utviklingsprosjekter", utfases og erstattes av en ordning der midlene til slike tiltak ledes og gjennomføres av eksterne miljøer. I en ideell verden kunne kanskje dette vært greit, men museene har fortsatt et stort behov for faglig drahjelp og støtte til overordnede prosjekter, og det finnes ikke noe museum som kan ta det ansvaret. Museumssektoren har ikke noe som tilsvarer biblioteksektorens Na- sjonalbibliotek. Det statlige organet Norsk Museumsutvikling (NMU) ble dan- net i 1994 nettopp på grunn av behovet for utviklingshjelp til muse- ene. Fra første stund hadde NMU prosjekt- og utviklingsmidler til disposisjon, for å kunne støtte "og/eller ta initiativ til prosjekt med overføringsverdi til store delar av museumsverda" (NOU 1996:7). Mitt inntrykk er at den muligheten Kulturrå- det (og tidligere ABM-utvikling og NMU) har hatt til å dra i gang prosjekter i samarbeid med museer, har vært uunnværlig for en positiv utvik- ling av museene som samfunnsinstitusjoner. Og selv om museumslandskapet har forandret seg siden 1994, er det fortsatt mye utviklingsarbeid som gjenstår før forvaltningen kan klippe navle- strengen. Museumsnytt 2 Leder Museumsnytt • 4/2014

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of MuseumsNytt - Utgave 4 2014