Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 43

32 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no TRYGDERETT Nina hadde fått diagnosen nevrasteni. Mye tydet på ME med kognitiv svekkelse, men det var ikke helt klart fastsatt. Hun var mye sliten og trøtt med dårlig konsentrasjon, og var generelt mentalt og fysisk utmattet. Hun jobbet som tilkallingsvikar. På den måten hadde hun en viss fleksibilitet, som gjorde at hun kunne jobbet opp mot femti prosent stilling. Ingen uføreytelse før det er avklart omfang av uførhet? Nav avslo krav om uføreytelse, og Nina klaget på avslaget. Nav klageinstans opprettholdt avslaget, og hun anket saken inn for trygderetten. Nav klageinstans skrev i oversendelsesbrevet til trygderetten: «Selv om det er klart at evnen til å fungere i inntektsgivende arbeid er nedsatt, ytes Navs avslag gjorde at Nina risikerte å miste jobben det i praksis ikke uføreytelser før det er mulig til å ta endelig stilling til omfanget av den.» Nav mente videre at det ikke var «åpenbare grunner» til at arbeidsrettede tiltak ikke kunne forsøkes. Arbeidsrettede tiltak kunne innebære risiko for å miste jobben Trygderetten 1 vurderte om Nina hadde rett til gradert uførepensjon. Trygderetten fant at det ikke var sannsynlig at Nina ved arbeidsrettede tiltak skulle kunne komme inn i arbeidsforhold der hun kunne ha en høyere stillingsandel enn hun nå hadde. Trygderetten viste også til at lengre arbeidsrettede tiltak ville innebære en risiko for at hun mistet sitt nåværende arbeid. Basert på dokumentasjon i saken med spesialisterklæring, erklæring fra fastlege og sykehistorien, mente trygderetten at hun som følge av sykdom hadde minst 50 prosent nedsatt inntektsevne. Det at hun hadde hatt fleksibel arbeidstid og arbeidsoppgaver, mente retten hadde medført at hun hadde klart å jobbe så mye som hun hadde gjort. Gradert ytelse Trygderetten konkluderte med at rest- inntektsevnen utover 50 prosent måtte vurderes, men at hun i alle fall fylte retten til gradert uførepensjon (minst 50 prosent ufør). Vedtaket ble omgjort i Ninas favør. Nav må etter dette vurdere om hun har krav på høyere ytelse. 1 TRR-2013-08-02 Nina jobbet deltid som sykepleier. Medisinske opplysninger i saken tilsa at hun var minst femti prosent ufør, men likevel ønsket Nav at hun skulle prøve ut arbeidsrettede tiltak for å se om hun kunne jobbe i 100 prosent stilling.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014