Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 43

18 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO KRONIKK HEIDI SKAARA BRORSON, avdelingssjef kreftomsorg, Kreftforeningen I Norge dør de fleste på sykehjem og sykehus. Bare 15 prosent dør hjemme, mens langt flere sier at de ønsker å gjøre det. Stadig flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft. Årlig får ca 30 000 mennesker en kreftdiagnose, og årlig dør ca 11 000 mennesker av kreft. Kreftforeningen er opptatt av at flere skal vite om muligheten for å dø hjemme, hva man bør tenke igjennom for å få dette til, og hvem som kan bidra og hjelpe i livets sluttfase. Ikke minst er det viktig å fokusere på om dagens trygdeordninger, og særlig ordningen med pleiepenger i livets sluttfase som pårørende kan benytte seg av, er godt nok kjent og brukt for at pasienten skal få mer hjemmetid i tiden før døden. Pleiepenger, hjemmetid og hjemmedød Vi er opptatt av å få fram at hjemmedød ikke må bli en fasit og en gullstandard for hvordan livet skal avsluttes, og at den ene måten å dø på er bedre eller mer verdig enn en annen måte, for slik er det ikke. Hva som er en verdig avslutning på livet må den enkelte selv få avgjøre ut fra egne behov, muligheter og ønsker. Verdighet handler i døden som i livet om respekt, gjensidig tillit og trygghet. Vårt mål er å bidra til åpenhet om døden og at den som skal dø skal vite at det å dø hjemme kan være en mulighet. Tilgjengelig, tilrettelagt og presis informasjon om relevante trygdeordninger som pleiepenger i livets sluttfase tror vi er av vesentlig betydning for å nå dette målet. Pårørende har rett til støtte For at pårørende skal ha rett til pleiepenger i livets sluttfase, må pårørende enten ha egen arbeidsinntekt eller ha dagpenger. Pårørende har også rett på pleiepenger hvis han eller hun er sykmeldt for egen sykdom forut for pleieforholdet. Pleiepenger ytes etter de samme bestemmelsene som sykepenger ved egen sykdom. Om pårørende ikke har opptjent rett til sykepenger kan omsorgs- lønn og/eller hjelpestønad være alternativver. Hvis du pleier eller har tilsyn og omsorg for en alvorlig syk kreftpasient, kan du søke pleiepenger via legen din. Pleiepengene er begrenset til livets sluttfase og kan maksi- malt ytes inntil 60 dager for hver pasient. Pleiepengedagene kan tas ut fleksibelt på den måten at de 60 dagene kan deles mellom flere pårørende. Dagene kan fordeles på enkeltdager over flere uker, og pleien må foregå i hjemmet, men dette kan være enten i pasientens hjem eller i den pårørendes hjem. Den nærstående er oftest en med nær familierelasjon til den pleietrengende, men det kan også være en person uten slektskap som for eksempel en nær venn eller nabo. Pårørende kan få pleiepenger i opptil tre måneder før den måneden Nav-kontoret mottok søknaden, hvis vilkårene var oppfylt i denne perioden. Den pårørendes arbeidsgiver må sende inn skjema for inntektsopplysninger til Nav. Erfaringsmessig tar Om ordningen med pleiepenger for pårørende i livets siste fase gjøres bedre kjent vil kanskje flere få mer tid hjemme før døden. «Regelverket for pleiepenger er ut- formet slik at det er pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende, kan bistå med pleie og dermed motta pleiepenger».

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014