Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 1/2019 Hjem og Skole Er guttene skolens tapere? Og er skolen best tilpasset jenter, eller blir de syke av skolestresset? Tekst: MARI LILLESLÅTTEN, Kilden kjønnsforskning Gutter blir samfunnets tapere, og det starter i grunn- skolen. Denne setningen har du mest sannsynlig hørt i løpet av de seneste årene. Det skaper bekymring at gutter, generelt sett, har lavere karaktersnitt enn jenter. At menn preger negative statistikker, for eksempel for kriminalitet, rusmisbruk og selvmord, gjør også mange bekymret for det mannlige kjønn. En av de som har kastet seg inn i den såkalte «gutte - debatten» er Camilla Stoltenberg, direktør i Folke- helseinstituttet. Etter å ha vist engasjement for temaet, utpekte Kunnskapsdepartementet henne som leder for et ekspertutvalg som skal samle kunnskap om kjønns- forskjeller og foreslå tiltak for å endre dagens bilde. Jenter gjør det bedre enn gutter – Det er forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder karakterer i grunnskolen. En større andel gutter enn jenter fullfører ikke videregående, og en lavere andel begynner på og fullfører høyere utdannelse. Dette er noen av forskjellene utvalget slår fast. – Det er senere i livet dette utvikler seg til en sam- funnsutfordring, mener Stoltenberg, som ser med bekymring på et mer avansert arbeidsliv. – Det er økende krav til utdanning i arbeidslivet. Det handler om teknologi og forandringer der den typen kompetanse du får gjennom skole og utdanning har betydning for om du får jobb og blir i jobb. Men også for hva slags helse du har, og om du stifter familie eller ikke. Hun understreker at årsakssammenhengene mellom disse tingene ikke er godt nok belyst, og mener det er grunn til å følge nøye med på utviklingen fremover. Ikke bare kjønn – Det er ikke bare et gutteproblem. Det er både et gutte- og et jenteproblem, understreker Stoltenberg. – Det er bare at det er så mange flere gutter som har dette problemet. Forskningen utvalget har sett på viser at det er store individuelle forskjeller blant jenter og blant gutter, og mellom jenter og gutter. I tillegg peker Stoltenberg på at sosioøkonomiske forskjeller, ifølge utvalgets funn, spiller like stor rolle for skoleprestasjoner som kjønn. Samtidig blir utslaget stort når klasse og kjønn virker sammen. – Hvis du er gutt og foreldrene dine bare har videre- gående skole eller lavere utdanning, da har du 160 ganger lavere sjanse for å få de beste skolekarakterene i tiende klasse, som hvis du er jente og foreldrene dine har det høyeste utdanningsnivået. – Hvis gutter er senere utviklet enn jenter hjelper det ikke å begynne på skolen ett år tidligere. Harriet Bjerrum Nielsen, professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, har forsket på barn og kjønn siden midten av 1970-tallet. – Min metode har vært å observere i klasserommet. Så jeg har sittet i mange klasserom, med mange jenter Kjønnsforskjeller i skolen: Er gutter tapere og jenter vinnere?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019