Kondis

Kondis Utgave 2 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1089422

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 71

20 Kondis 2 • 2019 KONDIS TESTER Pulsmåling med belte eller optisk i håndleddet? Mange har de siste årene byttet det tradisjonelle puls- beltet rundt brystet med klokker med optisk pulsmå- ling i håndleddet. Men hvor nøyaktig er egentlig den optiske pulsmålingen? Av Bjørn Johannessen D en første pulsklokka med puls- belte ble lansert av Polar i 1977. I 2013 kom Mio med første gene- rasjon optisk pulsmåler i hånd- leddet. Dette førte til at mange nå har lagt bort pulsbeltet og foretrekker optisk pulsmåling. Men både pulsbeltet og pulsmåling i håndleddet har sine fordeler og ulemper. I denne artikkelen var vi gjort en sam- menligningstest for å finne ut om den optiske håndleddsmåleren er en verdig arvtager og erstatter for pulsbeltet. Det må også legges til at det finnes et tred- je alternativ for pulsmåling. Nemlig en optisk sensor som festes rundt o v e r a r m e n og omtrent blir som en mellomting av pulsbel- tet rundt brys- tet og den o p t i s k e håndleddsmåleren. Denne kom på markedet for et drøyt år siden, men er ikke inkludert i denne testen. Fordeler og utfordringer Det tradisjonelle pulsbeltet, som festes over brystet, måler de små, elektriske impulsene som kommer når hjertet slår. Dette i mot- setning til pulsmålingen i håndleddet hvor målingen skjer ved hjalp av optiske sensorer som lyser gjennom huden for å måle hastig- heten på blodgjennomstrømningen i årene. Felles for begge systemer er at de trenger god kontakt med huden. Huden må være fuktig for å gi god ledeevne av de elektriske impul- sene som skal fanges opp av pulsbeltet, mens de optiske sensorene må ha minst mulig hindre og forstyrrelser av lyset de sender ut. Alle faktorer som skaper forstyrrelser for disse avlesingen vil gi avvik på pulsregistre- ringen. Disse faktorene kan være mange, og også brukerens fysiologi kan påvirke resul- tatet. Fordelen med håndleddsmålingen er åpenbar. Man behøver ikke lenger å huske på pulsbeltet som det i tillegg kan være ubehage- lig å ha festet rundt brystet. Med håndledds- måleren har man alltid pulsmåling tilgjenge- lig og kan i tillegg få målinger kontinuerlig gjennom hele døgnet. En ulempe er at man ikke får noen pulsmå- ling dersom man på kalde dager foretrekker å ha klokka lett tilgjengelig og synlig utenpå jakka mens man trener. Erfaringsmessig er også de optiske målerne mer ustabile og blir påvir- ket av flere faktorer enn til- fellet er for pulsbeltene. Pulsbeltet oppleves dessuten som «raskere i reaksjonen» ved pulsforand- ringer, slik som under en intervalløkt, enn det den optiske måleren er. Plasseringen på armen kan være avgjø- rende for om målingene fra de optiske sen- sorene blir gode. I tillegg finnes det også teorier om at følgende faktorer kan påvirke pulsmålingene: • Om man fysiologisk sett har små og lite mar- kerte blodårer i håndleddet kan dette være negativt for nøyaktigheten på målingene. • Hårete underarmer/håndledd kan påvirke målingene og også forårsake at det lettere samler seg svette på de optiske sensorene utover i treningsøkta. • Under kalde forhold kan blodårene i hånd - leddet trekke seg sammen og gjøre pulsmå- lingene i håndleddet mindre nøyaktige. Testens gjennomføring Vi var fire fra Kondis som deltok i denne tes- ten. Disse var Janicke Bråthe, Runar Gilberg, Tim Bennett og Bjørn Johannessen. Testen ble gjennomført ved at alle per- sonene trente med to pulsklokker i bruk samtidig. På den ene armen en klokke med tradisjonelt pulsbelte. På den andre armen en klokke med optisk pulsmåling i håndleddet. Dermed fikk alle de fire forsøkspersonene ut to puls- kurver hver som kunne legges oppå hverandre for å sammen- ligne. Testingen ble gjort i form av ei intervalløkt da de store pulsvariasjonene som intervalløkta gir, setter pulsklokka på de stør-

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 2 - 2019