Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 139

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 Ystmark Blakstad Vassbotn Leinebø Pinheiro Bent Dreyer tar ordet! Bent Magne Dreyer er forskningssjef for fagruppen Næringsøkonomi ved Nofima i Tromsø og professor II ved UiT Norges Arktiske universitet. Det vanskelige tredjetrinnet Ifølge FAO, FNs matvareorganisasjon, er den største utfordringen i verdens fiskeriforvaltning at mange bestander er overbeskattet. I norsk fiskeriforvaltning har det vært prioritert å unngå over fiske. Store ressurser brukes til å kartlegge våre viktigste bestander. Ansvarlige totalkvo- ter er fastsatt, og forvaltningen legger stor vekt på å kontrollere at fangstene er innenfor kvo tene. Internasjonalt får Norge ros, både næring og forvaltning, for hvordan vi har kommet oss opp på det første trinnet. På det andre trinnet er oppmerksom- heten utvidet til også å gjelde lønnsom- heten til fiskeflåten — uten at bestandene overbeskattes. Norge har fjernet subsidi- ene, fiskeriene er lukket og antall aktører er redusert ved hjelp av strukturkvoter. Dette har gitt gjenværende fiskere store lotter, rederiene god lønnsomhet og næringen en ny generasjon av svært ef- fektive fiskefartøy. Også på dette området blir Norge berømmet. Verdens fiskeriforvaltning har tre nivå. Første trinn har som mål å få slutt på overfiske. Andre trinn å øke lønnsomheten i fis keriene. Det tredje trinnet har som mål å unngå verditap og matsvinn. 2019 blir et spen- nende år i norske fiskerier. Et nytt og moderne kvotesystem skal utformes. Debatten rundt det nye kvotesystemet tyder på at vi ikke er kommet lengre enn til det andre trinnet. Ifølge FAO kan så mye som 27 prosent av den potensielle markeds verdien av verdens fiskefangst bli borte fra båtripe til matbord. En viktig årsak er at mye fisk kastes overbord fordi den er av feil størrelse eller art.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019