Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 85 of 139

86 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 I dag vil selv en rimelig oppvakt fisk nøle med å bite på uten at finansiering, forsik- ring, strategiplan og det juridiske er i or- den. Derfor dukker også folk fra bankene, forsikringsselska pene, advokatkontorene og rådgivningsselskapene opp på de mer eller mindre blå konferansene. Vi er utvil- somt i den tørre enden av verdikjeden her — et godt stykke opp på land. Be- tydningen blir ikke mindre av den grunn. Fiskeridirektoratets tall viser eksempelvis at den sentrale delen av næringen har en total gjeld på ca. 88 milliarder kroner. Noen må gjøre dette mulig. Bankene vi omtaler i denne artikkelen, har en eksponering mot sjømatnær ingen i Norge på rundt 70 milliarder. Samme tallkilde viser at forsikringspremier innen matfisk firedobler det samme for fiske flåten. Når det gjelder fiskeflåten, ser det ut til at forsik ringsselskapene som er omtalt i artikkelen, tar seg av det hele. Men vi begynner med bank. DNB: Verdens største DNB er verdens største bank innen sjømat, med en samlet eksponer ing på ca. 40 milliarder verden over. Leder for sjømat globalt, Anne Hvistendahl, fortel- ler at 25-30 prosent av eksponeringen gjelder internasjonale kunder. — Mange av de store kundene er norske og finansierer seg på gruppenivå. Det norske toppselskapet tar opp lånet selv om finan sieringen gjelder deres utenlandske virksomhet, sier hun. Samtidig understreker Hvistendahl at det betyr mindre å være stor enn å løse kundenes behov på en best mulig måte. — Vi gjør bruk av en rekke tiltak for å være effektiv. Det innebærer at vi arran- gerer eksportfinansiering gjennom både norske og utenlandske institusjoner, sier hun. Per i dag har DNB ni prosjekter der eksportfinansieringsløsninger er en viktig del av finansieringspakken. — Ordningen myndighetene åpnet opp for i fjor sommer — der GIEK også kan garantere for anlegg og fartøy i Norge der sluttproduk tet eksporteres, er viktig. I tillegg syndikerer vi ut til andre banker og forsikringsselskap. Videre arrangerer vi mye effektiv arbeidskapi- talfinansiering, sier hun. DNB er inne i Gir råd, kapital og trygghet Uten banker, forsikringsselskaper, advokater og konsulenter stop- per det meste. Samtidig har sjømat blitt en viktig målgruppe for alle disse bransjene og skapt spesialisering. Følgelig har vi noen av verdens største sjømatbanker samtidig som de største rådgivnings- selskapene i verden har egne norske sjømatgrupper. Vi ser på de viktigste aktørene på disse feltene. Leder for sjømat globalt i DNB, Anne Hvistendahl, er vant til å tenke globalt og å telle milliarder. DNB er ikke bare Norges, men også verdens største sjømatbank. (Foto: Therese Tande)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018