Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1055288

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 139

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 10 - 2018 VI ELSKER Å LESE RAPPORTER om at sjømatnæringen vokser i omfang, skaper stadig større verdier og flere ringvirkninger. SINTEFs årlige analyser av verdiskapingen i næringen er svært populær lektyre og brukes for alt de er verdt av næringens talspersoner. I fjor utgjorde den samlede produksjonsverdien i sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger i annet næringsliv, hele 256 milliarder kroner. Verdiskapingen var nesten 94 mil liarder, og den samlede sysselsettingen 58.000 årsverk. Halvparten av sysselset tingen skjer direkte i næringen, den andre halvparten som ringvirkninger i tilknyttet næringsliv. Mange snakker om at norsk sjømat skal overta som den ledende næringen i Norge når oljen og gassen tar slutt, og utgjøre selve fundamentet for det norske velferdssam funnet. Vi ser slett ikke bort fra at det vil gå slik. Til nå har vi jo bare såvidt begynt å pirke bort i de enorme verdiene våre havom råder gir grunnlag for. Men det er altså et godt stykke igjen til sjømatnærin gen kan matche oljeindustriens bidrag til bruttonasjo nalproduktet. Bruttonasjonalproduktet, eller BNP i dagligtale, er helt enkelt verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge i løpet av et år, minus verdien av de varer og tjenester som blir brukt til denne produksjonen. BNP uttrykker med andre ord den økonomis ke merverdien som opptjenes gjennom produksjonen. I fjor var BNP i Norge 3.299 milliarder kroner. Figur 1 viser utviklingen i brut toproduktet i alle næringer i Norge siden 1970 i 2017kroner. Som vi ser har brut toproduktet nesten firedoblet seg i faste kroner i løpet av de siste 47 årene, fra ca. 850 milliarder i 1970 til nesten 3.300 milliarder i dag. Det må vi kunne kalle en meget pen vekst. I figuren har vi også lagt inn to kurver som viser hvor mange pro sent av bruttoproduktet som kommer fra hen holdsvis olje og gassindustrien (rød kurve) og fra «fiske, fangst og akvakultur» (orange kurve). Alle ringvirkninger er holdt utenom. Bruttoproduktet i fiskeindustrien er heller ikke medregnet, bare så det er sagt. FIGUR 1 GJØR INGEN hemmelighet av hvor mye oljen og gassen har betydd for den økonomiske veksten i Norge. På det meste, fra 2005 til 2008, sto oljenæringen for rundt 25 prosent av bruttoproduk tet, eller det vi gjerne kaller den totale verdiskapingen i Norge. Denne andelen falt kraftig fra 2012 til 2016, mye på grunn av det sterke fallet i oljeprisene, men steg til over 15 prosent igjen i fjor. Den orange kurven som ligger ganske flat helt nederst i figur 1, viser som nevnt bruttoproduk tet i fiske, fangst og akvakultur. Denne andelen var nesten 1,5 prosent tidlig på Olje- og gass langt foran sjømat I dag står fiske, fangst og akva- kultur for 1,5 prosent av verdi- s kapingen i Norge og 0,7 prosent av sysselsettingen. Selv om vi også tar med fiskeindustrien er det veldig langt igjen til sjømat- næringen kan matche olje- og gassindustrien. Overskriften forundrer altså ingen. Men om hundre år kan mye se helt ander ledes ut.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2018