Kondis

Kondis Utgave 8 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1052270

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 47

20 Kondis 8 • 2018 Den Gode Mil Utstyr Som vi hevet over tvil i utga- ve nummer 7 av Kondis: Det finnes ikke én optimal sko for alle. Valg av løpesko kan være en kunst og en vitenskap. Med fotanaly- sen Footscan® blir vitenska- pen satt ut i praksis. Av Andreas Grøgaard S om nevnt i forrige artikkel i vår serie om «kunsten å velge rett løpesko», er mennesker svært forskjellige når det kommer til høyde, vekt, løpsteknikk, tre- ningsbakgrunn, hurtighet, mus- kelstyrke, energieffektivitet, oksygenopptak, biomekanikk, aerodynamikk, fotbue og ska- derisiko. Løpere har altså ulike forutsetninger og dermed forskjellige interesser og behov. Dermed finnes det ikke én optimal sko for alle. Med dette utgangspunktet er det proble- matisk å gi generelle råd om valg av løpesko. Virkeligheten er at en person ikke uteluk- kende passer én sko slik faktum er i eventyret om Askepott. Derimot betraktes det som en kunst å matche løperens fot med en passende sko. Denne kunsten er ettertraktet, og den kan baseres på teori så vel som praksis – eller som en kombinasjon av disse metodene. Spørsmålet er om denne kunsten er misopp- fattet eller overvurdert? Er det hensiktsmessig å basere valg av løpesko på gitte sannhe- ter eller tommelfingerregler om pronasjon, støtte, fleksibilitet, feste, demping, luftighet, vekt eller dropp? Eller kan det faktisk være tilstrekkelig å velge løpesko utfra det som føles behagelig på foten. Folkeopplysningen Nylig tematiserte NRK-programmet Folkeopplysningen treningsutstyr, ved å innta et kritisk og svært interessant blikk på det enorme markedet. Det stadfestes at vi er født til å løpe, men ikke på asfalt. Dermed kom- mer nødvendigheten av løpesko inn i bildet. Programleder Andreas Wahl stiller spørsmå- let «hva er egentlig gode sko?». Han oppsøker samtlige sportsbutikker i Oslo Sentrum og får ulike «diagnoser» på sin statiske fotstilling og sitt dynamiske løpssteg. Dette skyldes naturligvis svært varierende opplæring og kompetanse i de ulike sportsbutikkene, men også svært forskjellige fremgangsmåter og analyseverktøy. Resultatet er dessverre ulike diagnoser, men desto viktigere – ulik vurde- ring av caset og dermed ulik medisin. En stor studie ved Aarhus Universitet, publisert i British Journal of Sports Medicine i 2013, viser ingen vitenskapelige bevis for økt skaderisiko hos en uerfaren løper som overpronerer. Det stadfestes heller ingen ska- deforebyggende effekt ved å anvende overpro- nasjonssko. Forskerne påpeker dog at deres utvalg utelukkende omfatter nybegynnere. Løpere som allerede har god erfaring med å løpe i støttende sko, vil mest sannsynlig være best tjent med å fortsette i tilsvarende sko. Forskerne konkluderer med at pronasjons- testing er overfladisk og kan sløyfes. Den enkeltes skaderisiko avhenger hovedsakelig av treningsbelastning, BMI, alder og skade- historikk. Derimot burde valg av sko baseres på komfort. Ved valg av løpesko anvender dagens sportsbutikker primært analyse av kundens fotavtrykk på en speilkasse, videoanalyse på tredemølle eller utelukkende kundens selvdi- agnostisering. Metodene er relativt synseba- serte, og rådene kunden får, er basert på teori uten vitenskapelig base. Footscan® En metode som derimot påberoper seg en mer vitenskapelig tilnærming, er analyse- verktøyet Footscan®. Utgangspunktet for denne metoden er å analysere et tallfestet datamateriale som beskriver trykk- og vekt- fordeling i løperens særegne biomekanikk (muskel-skjelettsystemet i ro og under beve- gelse). Undersøkelsen suppleres med stan- dardtester, individuell samtale med kunden og en skjønnsmessig vurdering. Slik knyttes teori og praksis sammen i valg av løpesko. Kondis' utsendte var så heldig å være til stede da to testpersoner gjennomførte en standard fot- og løpsanalyse hos Löplabbet i Pilestredet i Oslo. Vi ble tatt godt imot av Åshild Tangstad, fysioterapeut og med - arbeider hos Löplabbet. Testpersonene var ekteparet Marius og Julia Frydenlund Fink. Löplabbet gjennomfører fot- og løpsa- nalysen med Footscan® i følgende steg: 1) introduksjonssamtale, 2) statisk analyse, 3) dynamisk analyse, 4) skoanbefaling og sko- test. Kunsten å velge rett løpesko – del 2 Fra teori til praksis

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 8 - 2018