Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 139

35 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 35 Lov og rett Ole-Martin Lund Andreassen (t.v.) og Bjørn-Ivar Bendiksen er advokater i Steen strup Stordrange og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet, som bruker merket SandS er fast advokat for Sjømatbedriftene og publiserer bloggen fiskejuss.no. ETTER INNFØRINGEN AV 13 produksjonsområder for oppdretts laks har Mattilsynet etablert en ny forvaltningspraksis. Tilsynet avslår søknader om lokalitetsetablering nær til en områdegrense. I Mat tilsynets brev av 6. januar 2017 til næringen, er begrunnelsen for denne praksisen at produksjons områderegelverket er «basert på at det skal være minst mulig utveks- ling og smittespredning av lakselus mellom produksjonsområdene». Mattilsynet legger til grunn at etablering av nye anlegg ved gren sen mellom to produksjonsområder innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte dersom etableringen fører til økt utveksling av lakselus mellom produksjons områdene. Vi har bistått en oppdretter hvor Mattilsynet avslo etablering åtte kilometer fra en grense utelukkende med denne begrunnelsen. Mattilsynets nye praksis båndlegger kilometervis med sjøarealer rundt disse grensene, noe som er en inngripende begrensning for nyeta bleringer i arealer som ellers kan være egnet for oppdrett. Praksisen kan også få betydning for de mange eksisterende eta bleringene i arealene. En slik ny praksis med stor negativ effekt for næringen bør være klart forankret i lovverket. Det er den etter vår vurdering ikke. Vi skal se nærmere på dette lovspørsmålet, men først noen ord om Mattilsynets hovedargument for den forvaltningspraksis de selv har etablert. Mattilsynets egen begrunnelse I et leserinnlegg publisert på iLaks. no i august i år satte vi fokus på denne saken. Mattilsynets direktør for fisk og sjømat, Elisabeth Wil mann, ga et tilsvar der hun forsvar te tilsynets praksis. Vi synes det er positivt at Mattilsynet svarer og er åpen for en meningsutveksling. Mattilsynets hovedargument er at etableringer nær grenser kan Norskekysten er inndelt i 13 produksjonsområder. Fargen bestemmer om lakseproduksjonen i et område kan øke eller ikke i 2018 og 2019. Nå venter mange spent på fargeleggingen i 2020 og 2021. Det svaret kommer først om et års tid. Mattilsynets nye praksis

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018