Norsk Fiskerinæring

Utgave 9 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045211

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 139

27 "Norsk Fiskerinæring" nr. 9 - 2018 Alle snakker om eksporten av sjømat. Det er naturlig. De siste ti årene har eksport verdien økt fra 37 til 95 milliarder kroner. Vi snakker om en økning på over 250 prosent. Om alt går vår vei frem til jul pas serer sjømatnæringen i år for første gang 100 mil liarder kroner i eksportverdi. Det er nesten så vi må klype oss i armen. Det vi ikke snakker så mye om er im porten av fisk og sjømat til Norge. Også det er naturlig. Denne er jo langt mindre enn ekspor ten. Som vi ser av figur 1 over, har heller ikke importen økt tilnærmel sesvis så sterkt som eksporten. De siste ti årene har importverdien bare steget fra 6,5 til 9,8 milliarder kroner, dvs. med 50 prosent. Slett ingen dårlig utvikling, men altså ikke i nærheten av å matche utviklingen i eksporten. Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat regnet i verdi. På listen over de største importø rene må vi la øynene gli langt nedover før vi finner Norge. Figur 1 viser at importkvantumet har holdt seg veldig stabilt siden 2004. Med unntak av 2009, da importvolumet nådde 833.000 tonn, har det variert mel lom 570.000 og 660.000 tonn per år. At importverdien har steget jevnt og trutt, indikerer med andre ord at også import prisene har økt. Danmark topper listen Figur to viser hvordan importverdien av sjømat fordeler seg etter land. Tabellen under viser importen siden 2004 fordelt prosentvis på de største leverandørlan dene. Når Peru og Tyskland ikke er med i figur 2 skyldes det at importen fra disse landene har gått mye ned de aller siste Importen av sjømat: 2000 kroner per innbygger På årsbasis importerer vi fisk og sjømat til Norge for nesten 2.000 kroner per innbygger. Det aller meste av dette er råstoff til fiskefôr-industrien og forsvinner ut av landet igjen som sølvblank oppdrettslaks i kasser. I verdi kommer det meste av importen fra Danmark, Island og Stor- britannia. Foruten fiskemel og fiskeolje er de viktigste import- produktene fett og oljer av fisk, fersk makrell, reker og fryst torsk. Råstoff til fiskefôr har de siste par årene stått for ca. 50 prosent av den totale importver- dien.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 9 - 2018