Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 139

67 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 For tolv år siden drev SalMar på Frøya og Marine Harvest i Ulvan på Hitra Norges to største lakseslakterier. De produserte ca. 35.000 tonn hver, regnet i slaktevekt. Så — i 2007 — kom det nye gigantanlegget til Marine Harvest på Eg- gesbønes, som produ serte over 60.000 tonn. Det var en milepæl. Eggesbø- anlegget holdt seg suverent på toppen av listen over norske lakseslakteri er inntil Gustav Witzøe bestemte seg for å grave dypt i lommebo ka. Siden 2012 har SalMar på Nordskaget på Frøya slaktet desidert mest fisk — i 2017 hele 121.000 tonn i slaktevekt. I 2007 var det bare ett slakteri som slaktet over 60.000 tonn. I fjor var det fire. For ti år siden var det 26 slakterier med mer enn 10.000 tonn. I fjor 33. Gjennomsnittlig slaktekvantum per slak- teri har økt fra 12.500 til nesten 27.000 tonn. Utviklingen har vært formidabel. Stordrift har sine åpenbare fordeler. Slaktekostnadene per kilo går normalt ned jo mer fisk man slakter. Men store anlegg har også sine bakdeler, f.eks. økt smittefare og mindre fleksibili tet. Å tro at vi etter hvert bare vil bli sittende igjen med 3-4 gigantanlegg, er derfor neppe realistisk. Men det er all grunn til å regne med at strukturprosessen vil fortsette. Siste til vekst var Cermaqs store slakteri i Steigen med en kapasitet på 270 tonn per skift, som erstatter slak- teriet i Skutvik. Nå er også Lerøy i gang med sitt nye slakteri og foredlingsanlegg på Jøsnøya på Hitra. Dette anlegget erstatter slakteriet på Dolmøya, eller det som heter Lerøy Midt i tabell 1. Den nye fabrikken koster 700 millioner kroner og har en kapasitet på 300 tonn per skift. Begge disse slakteriene kommer med på listen ved neste korsvei. Struktureringen fortsetter På drøyt 30 år er antall lakseslakterier i Norge redusert fra nesten 250 til vel 40. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette, men ikke på langt nær i samme tempo som før. Fra 2007 til 2017 ble antallet slakterier redusert med 17. Vår oversikt fra 2015 talte 46 slakterier, mens vi i år har 44 slakterier med på listen. På tross av at produksjonen har stått nesten stille de siste 5-6 årene, blir de store likevel større. Stadig flere anlegg slakter nå over 10.000 tonn på årsbasis, regnet i slakte vekt. Effektivitetsøkningen har vært formidabel. De mest produk tive slakteriene tar nå unna godt over 1.000 tonn fisk pr. års verk. I snitt ble det slaktet ca. 26.800 tonn laks og ørret (sløyd vekt) ved de 44 slakteriene i tabell 1. Mest av alle slaktet SalMar med 121.000 tonn. Det er solide dimensjoner over slakter iet og foredlingsanlegget på Nordskaget på Frøya. (Foto: SalMar)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018