Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 55 of 139

56 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 Ingen liker å betale mer skatt enn nødvendig, og i hvert fall ikke mer enn naboen. La det være utgangspunktet. At fiskere og op pdrettere er negative til å betale skatt på ressursrenten, kan ikke forundre noen. Om de likevel bør gjøre — og hvorfor, skal vi komme tilbake til. Her gjelder det nemlig å holde tunga rett i munnen. Vi tar det punktvis: Punkt 1: Eksisterer det en ressursrente i fiskeri og havbruk Litt enkelt forklart er ressursrenten i en næring definert som den avkastnin- gen man kan oppnå ut over det som er normalt i andre næringer, fordi man utnytter en gratis naturressurs. Denne av kastningen blir gjerne kalt en superprofitt. Fisken i havet er defintivt en naturressurs, og den har ingen prislapp når den svøm- mer under vann. Følgelig er det ressursrente i fiskeriene. Fisker vi kvotene så effek- tivt som overhode mulig, vil inntjeningen bli formida- bel og resultatgraden som overskudd før skatt i prosent av omsetningen langt, langt høyere enn i andre næringer. Statistisk Sentralbyrå har gjort beregninger som tyder på at ressursrenten i de norske fiskeriene minst utgjør fem milliarder kroner per år, kan- skje nærmere ti. Dette betyr at om vi bare bruker de mest effektive fangstmetodene og båtene, og ingen flere fiskere enn strengt nødvendig for å høste kvotene, vil fiskeriene hvert år gi et overskudd som er mellom 5 og 10 milliar- der kroner høyere enn om vi hadde brukt den samme ar beidskraften og kapitalen Det er ikke uten grunn at vi innleder denne artikkelen med bilde av noen flotte kuer. Så langt frem som det er mulig å se vil nemlig sjømatnæringen være en viktig bærebjelke for det norske velferdssamfunnet — eller sagt på en annen måte, en stadig viktigere melkeku for finansministeren etter hvert som produksjo nen av olje og gass fases ut. «Melkeku» er kanskje ingen ønsket karakteristikk. Men i det ligger også et sterkt behov for å ta vare på melkekua på best mulig måte, og sørge for at den produ serer mest mulig melk. (Maleri: Camilla Gryte) Melkeku for alt den er verdt! Denne artikkelen er ikke oppløftende for mot- standerne av skatt på ressursrenten. Dersom politikerne tillater fortsatt strukturering i flåte- leddet og videre vekst i oppdrettsnæringen, er begrunnel sen utelukkende at sjømatnæringen i fremtiden skal finansiere stadig mer av det norske velferdssamfunnet. Ressursrenten skal ikke tilfalle næringens aktører, men finansiere flere sykehjem, bedre veier, mer skole og styrkede velferdsordninger. Når olje- og gassinntektene gradvis fases ut, vil sjømatnæringen bli en av finansministerens viktigste melkekuer!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018