Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 139

23 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 Lokøy Blakstad Ystmark Furnes Bent Dreyer tar ordet! Ressursrente er definert som ekstraor- dinære økonomisk overskudd, også kalt superprofitt, som privilegerte næringsak- tører kan oppnå når de får lov til høste av en fellesressurs. I litteraturen vektlegges særlig to forhold som må være til stede for å skape ressursrente. Ressursen det høstes av må være av stor kommersi- ell verdi, og godt forvaltet. Eksempler på slike fellesressurser er olje og gass (begrenset og ikke fornybar) og fisk (be- grenset, men fornybar). Den andre viktige dimensjonen for høsting av ressurs rente, er at retten til å unytte slike ressurser er eksklusiv for et begrenset antall aktører som er skjermet mot at nye aktører blir gitt tilgang — såkalt regulatorisk rente. I de norske fiskeriene har ressurs- rentebeskatning ikke vært aktuelt tidli- gere fordi politikerne har prioritert å la et stort antall fartøy og fiskere få lov til å fiske. Ressursrenten har altså ikke vært realisert i form av superprofitt i rederiene, men overskuddet har snarere vært fordelt på mange aktører. I lange perioder var faktisk lønnsomheten så lav at det ble brukt store offentlige midler for å sikre lønnsomhet for fartøyene og ansten dige lotter til fiskerne. At ressursrentebeskatningen nå får stor oppmerksomhet, er på mange måter et resultat av en langsiktig og vellykket fiskeripolitikk. Teknologiutvikling og over- fiske førte til knuste bestander og svak lønnsomhet. I et forsøk på å få fiskeriene lønnsomme igjen ble den miljømessige dimensjonen av bærekraft vektlagt sterkt. Bestandene ble kartlagt, totalkvoter ble fastsatt og overholdt. Deretter ble økonomisk bærekraft vekt- lagt stadig sterkere. Fis keriene ble lukket Jakta på ressursrenten Høstjakta er i gang. På den fiskeripolitiske arenaen er det først og fremst ressursrenten det jaktes på. Både nærings- aktører og myndigheter deltar. Ryktene sier at ressursrenten er stor og lett tilgjengelig. Her skal vi se litt nærmere på hvor- dan re ssursrenten oppstår, hvor den høstes i dag og hvordan myndighe tene kan få tak i deler av den. Ressursrenten har vært der bestandig, og har gått til å finan siere flere fiskebåter og fiskere enn nødvendig for å høste fiskebestandene på en bærekraftig måte. De senere årene har ressursrenten også begynt å vise seg på nederste linje i fiskebåteiernes regnskaper, og da vil staten ha sin rettmessige andel. Bent Magne Dreyer er forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi ved Nofima i Tromsø og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT).

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018