Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 129 of 139

130 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 I denne utgaven av «Fisk og Forskning er det i Trondheim det skjer. Men på veien tar vi turen innom Ålesund der FHF og Sjømat Norge nylig arrangerte klippfiskseminar. Helt til slutt, før klippfiskmiddagen ble servert, gikk sjefen sjøl, Inger-Marie Sperre frem på podiet. Temaet var godt kjent. Klippfiskspiserne i verden ønsker mer bearbei- dede produkter, mens den norske ekspor ten er 99 pro- sent hele flak. Spørsmålet er om næringen kan samles om å snu på flisa — og i følge Sperre like mye hvem som skal sitte i førersetet. — Om vi hadde vært like dårlige til å styre leveran- dørene når vi kjøpte hos dem som når vi skal få dem til å bruke for skningsmidler på en god måte, hadde vi vært ille ute, sa Sjømat Norge-styrelederen og fiskeindustribedriftsdirek- tøren. 2018-budsjettet til Fiskeri- og havbruksnærin- gens forskningsfond (FHF) omfatter en såkalt strate- gisk satsing: Konvensjonelt krafttak — økt automatise- ring. 12 millioner kroner er avsatt, ingen har søkt! — Nå ønsker jeg at klippfiskprodusentene samles i et forplik tende samarbeid for å bygge en ny produksjonslinje som gjør det mulig å lage forbru- kerklare produkter i Norge. Man må vise dedi kasjon, stille arbeidskraft, betale an- del, få ansatt prosjektled er, søke tilgjengelige midler og levere konkrete bestillinger til utstyrsleverandørene. Samtidig vil vi ha ressurser til å følge opp bestillingene, sa Sperre. Hun vil kort for- talt at klippfisk næringen tar skjeen i egne hender for å møte nye forbruker trender. Et slikt initiativ er det bare å applaudere for og heie på. Ønsket om lett tilbereding har vært en megatrend i mange år. Samtidig har mange av de gryte- og ovn- klare produktene også brakt emballasje inn i hjemmet. Vi håper at man også klarer å ha den tanken i hodet når man utvikler den nye klipp- fisklinjen — og faktisk også at miljøbevisste forbrukere opprettholder omsetnin gen av de gode, gamle flakene. Resten av «Fisk og Forskning» er viet Innova- sjonsprisen i Trond heim: Vinneren og de nominerte. Både idérikdommen og det teknolo giske nivået impone- rer denne gangen. Det kan være gøy å lese om, selv om man ikke har umiddel- bare planer om å kjøpe en fremtid stråler med bølge- kraftverk, en hvalavskjermer eller en trålfang sthenter. Årets innovasjonspris under Nor-Fishing tar oss til havs. Først med nye «Libas», som ennå ikke er bygd, men som nettopp derfor er det nærmeste vi kommer fremtidens havfiskefartøy. Det er også langt ute på havet den bærplukkeraktige kon- struksjonen til Sago Solutions er ment å holde sjøpattedyrene unna lina. Og like mye den «hum- leaktige» fangsthenteren til Stø Technology som skal gå i skytteltrafikk med trålfangsten. Full gass, null hval og trålrevolusjon Etter at kronprins Haakon hadde åpnet Nor-Fishing i Trondheim, gikk turen rett til standen til Salt Ship Design og monteren med model- len av aller nyeste og ikke riktig ferdige «Libas». Design- selskapet på Stord hadde unektelig en flott stand, men det var nok utslagsgivende at «Libas»-prosektet like før hadde blitt kåret til vinner av innovasjonsprisen. Følgelig hadde Salt Ship Designs Egil Sandvik rukket å bli gratulert av vår nye fiskeri minister før han fant tilbake til standen for å møte kronprinsen. Men det salte designselskapet fikk ikke prisen alene. — Vanligvis har du en idé, og tester og tester for deret- ter å sette den ut i produksjon dersom du tror på den. Her hadde vi en fisker som kom til oss og sa: Jeg vil ha verdens mest miljøven nlige fiskebåt. Den skal være drevet av flytende naturgass, ha batteri og bruke rulledempingstanken til å lage strøm. Den skal ha elektriske vinsjer, se ut som en yacht og byggingen må starte om to måneder, sam- menfattet Egil Sandvik det første møtet med rederen. Nye «Libas» viderefører god kontakt mellom Lie-folket og Sandvik- familien over tiår. Adm. direktør Peder O. Lie i Liegruppen (til venstre) og styreleder i Salt Ship Design, Egil Sandvik. (Foto: HMS)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018