Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 110 of 139

111 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 Et av de over tusen arrangementene under Arendals-uka i midten av august tok for seg forvaltningen av norsk havbruksnæring. Også i denne debatten kom en del av skillelinjene i næringen klart frem. (Foto: Thv jr.) Fra Arendal til Solbakken— via Sørenga! I MIDTEN AV AUGUST VAR redaktø- ren til stede under Arendals-uka — en sydende heksegryte av politikk og samfunnsdebatt. Stort sett alt som finnes av interesseorganisasjoner, kommunika- sjons- og informasjonsfolk og politikere i Norge samles en hel uke rundt pol- len i Arendal sentrum. Over tusen ulike arrangementer ble gjennomført, hvorav en liten håndfull med tema relatert til fisk og sjømat. Redaktøren kjørte bil, og på veien hjem de 320 kilome trene fra Aren- dal sentrum til Solbakken på Eidsvoll Verk, hadde vi følge med en god venn i næringen. Stort sett hele turen snak ket vi om de mange interessekonfliktene som preger norsk sjømatnæring, og om hvor- dan disse er med på å forme utviklingen og organisasjonsstrukturen i bransjen. Vi var forbløffende enige. Her er noen av tankerekkene og konklusjonene. Fra Arendal til Kragerø: Konfliktlinjer i flåteleddet De klassiske skillelinjene i norsk sjømat- næring har alltid gått mellom sjø og land, liten og stor, syd og nord — dvs. mellom flåte og industri, sjark og tråler, Vestlandet og Nord-Norge. Men bildet er mye mer fragmentert enn som så. I realiteten løper skyttergraver nesten over alt. De senere årene har særlig to nye motgrupper vokst frem — de som er for og de som er imot mer strukturering, og oppdrett kontra tra- disjonell fiskerinæring. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de mange konflikt- linjene og hva de kan føre til. Vi starter i flåteleddet. Sjarken mot tråleren er en historisk Den klassiske skillelinjen i norsk sjømatnæring går mellom liten og stor. Det gjelder snart like mye på land som på sjøen. Også i oppdrettsnæringen har det utviklet seg et stadig skarpere skille mellom små og store — skjønt mange vil nok hevde at det snart bare er store igjen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018