Norsk Fiskerinæring

Utgave 8 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1045208

Contents of this Issue

Navigation

Page 106 of 139

107 "Norsk Fiskerinæring" nr. 8 - 2018 I 2016 sto utviklingsland for 59 prosent av verdens eksport av fisk og 49 prosent av den totale importen. Som vi ser av Figur 1 har handelen med fisk stort sett vokst hele tiden fra 1976. Det er to unntak. I 2009 og 2015 falt verdien av handelen noe. De største eksportørene av fisk er i dag Kina, Norge og Vietnam. Til sammen står disse tre landene for hele 26,8 prosent av ekspor- ten av sjømat. De største importørene er USA, Japan og Kina, som til sammen står for 31,8 prosent av den totale impor- ten av sjømat. Figur 2 neste side viser at I-landene står for den største delen av impor ten, mens U-landene står for det meste av eksporten. Siden 2009 har U-landenes eksport av sjømat økt mer enn I-lande- nes eksport. Hvis vi ser på de ulike ver- densdeler — eller regioner — er det klart at det meste av eksporten går til Europa og Nord-Amerika. Tabell 3 er kanskje litt vanskelig å forstå. Den viser at det meste av hande- len i de ulike regionene foregår mellom landene i regionen, og ikke med andre regioner. Til Nord-Amerika kommer imidlertid det meste av sjømaten fra Asia (48%), fulgt av Latin-Amerika (21%). Afrika får det meste av sin sjømat fra Europa (37%), mens Latin-Amerika får det meste fra naboland i regionen (51%). Det samme gjelder Asia (50%). I Europa er den intra-regio nale handelen størst. Her foregår hele 63 prosent av handelen mellom land i Europa. Gigantisk handelsunderskudd Men dette er historie. Slik var det før. Mye har forandret seg etter at Donald Trump kom inn i det Hvite Hus. Han har lenge hevdet at alle andre land snyter USA, og at internasjonal handel er «unfair». Derfor har han nå tatt skritt til å starte en ver- densomspennende handelskrig. USA må importere det meste av den sjømaten som konsumeres i landet. Dette har ført til at USA har et meget stort underskudd i handelsbalansen med fisk. I 2016 importerte USA sjømat for hele 20,8 milliarder dollar, mens man bare ek- sporterte sjømat for 5,6 milliarder. Altså Trump's Trade War FISK OG SJØMATPRODUKTER er den største gruppe animalske proteiner i internasjonalt handel. I verdi er denne gruppen større enn alle andre grupper proteiner og landbruksprodukter. I 2016 kom inter nasjonal eksport av fisk og sjø- mat opp i en verdi på over 142 milliarder US-dollar. I stadig økende grad har utvi- klingsland vært aktive i denne handelen. Det er ingen tvil om hvem verden oppfatter som den store, stygge ulven innen internasjonal handel. Alle mener Trump og USA er på ville veier. Erik Hempel er en meget skarp kritiker av den hand elspolitikken USA fører.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 8 - 2018